Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII W PISZU

                                                                             Załącznik

                                                                             do Uchwały Nr XXXVIII/470/05

                                                                             Rady Miejskiej w Piszu

                                                                             z dnia 29 września 2005r.

 

 

Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową Gminy Pisz.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie;

  1. Uchwały Nr XLI/409/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia  6 czerwca 2002r. w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.
  2. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ).
  3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Pisz.

§ 4. Obszar działania Ośrodka obejmuje gminę Pisz.

§ 5. Działalność Ośrodka polega na realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz, a w szczególności:

1)       zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2)       udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3)       prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

4)       promocji zdrowego stylu życia,

5)       wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

Rozdział II
Zarządzanie Ośrodkiem

§ 6. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem.

§ 7. Kierownik w imieniu Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników.

 

Rozdział III
Gospodarka finansowa.

§ 8. Ośrodek jest utrzymywany ze środków budżetowych Gminy Pisz.

§ 9. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 10. Ośrodek może uzyskać środki finansowe:

 a) z odpłatnych świadczeń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielanych w szczególności na zlecenie:

-   Państwowej   Agencji   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych  lub  innych  organów  uprawnionych  na  podstawie odrębnych przepisów

-   osób fizycznych

-   instytucji ubezpieczeniowych

-   zakładów opieki zdrowotnej

b) z darowizn i spadków lub ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego za zgodą Burmistrza Pisza.

 

§ 11. Nieruchomości będące własnością Gminy Pisz mogą być oddane Ośrodkowi w trwały zarząd.

 

Rozdział IV
Nadzór

§ 12. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Pisza.

§ 13. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny wprowadzony w drodze zarządzenia Burmistrza Pisza.

§ 14. Zasady zatrudniania oraz wynagradzania oraz prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują odrębne przepisy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 16. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie określonym dla jego uchwalenia.

 

 

                                                             Przewodniczący Rady
                                                                 Józef Skrodzki

Data powstania: wtorek, 28 lut 2012 09:48
Data opublikowania: wtorek, 28 lut 2012 09:53
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1252 razy