Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007r.

                                          UCHWAŁA NR V / 25 / 07

                                          Rady Miejskiej w Piszu

                                          z dnia 26 stycznia 2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii  w Piszu.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/409/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu zmienionym uchwałą Nr XXXVIII/470/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 178, poz. 1975 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ośrodek działa na podstawie:

  1. Uchwały Nr XLI/409/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.
  2. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ).
  3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ).
  4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493).”

2)      § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Działalność Ośrodka polega w szczególności na realizacji następujących programów i wykonywaniu zadań:

1)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz,

2)      Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

3)      Zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  od alkoholu,

4)      Udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

5)      Prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

6)      Promocji zdrowego stylu życia,

7)      Wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiazywaniu problemów alkoholowych,

8)      Organizacji pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                       Stanisław Olender

Data powstania: wtorek, 28 lut 2012 09:17
Data opublikowania: wtorek, 28 lut 2012 09:21
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1148 razy