Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/470/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2005r.

                                          UCHWAŁA NR XXXVIII / 470 / 05

                                          Rady Miejskiej w Piszu

                                          z dnia 29 września 2005 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy               i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii  w Piszu.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 75, poz. 1457 ) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/409/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, ustalając jego nową treść zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

    

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                              Józef Skrodzki

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2012 15:44
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2012 15:49
Data edycji: poniedziałek, 27 lut 2012 15:52
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1187 razy
Ilość edycji: 2