Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XL/486/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005r.

                                          UCHWAŁA Nr  XL / 486 / 05

                                          Rady Miejskiej w Piszu

                                          z dnia 27 października 2005 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy          i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii  w Piszu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/409/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu zmienionym uchwałą Nr XXXVIII/470/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy i Miasta Pisz pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Pisza.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                       Józef Skrodzki

 

Data powstania: wtorek, 28 lut 2012 09:14
Data opublikowania: wtorek, 28 lut 2012 09:17
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1148 razy