Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2014 rok

Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz  na 2014 rok

SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  ZADAŃ / DZIAŁAŃ  REALIZOWANYCH  W  RAMACH PROGRAMU

Zadanie

Działania

Realizatorzy i partnerzy

 

 

 

1. Prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,                   w szczególności                               w środowisku dzieci                              i młodzieży.

1)   Realizacja, na terenie szkół, placówek oświatowych           i oświatowo wychowawczych, profesjonalnych, rekomendowanych przez PARPA, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (programy                       z obszaru profilaktyki alkoholowej, bezpieczeństwa                      i zdrowego stylu życia, przeciwdziałania zjawiskom przemocy).

2)  Finansowanie bieżącej działalności OPiT oraz świetlicy „Smerfy” prowadzącej  zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

3)  Organizacja i prowadzenie zajęć dla rodziców dzieci objętych opieką świetlicy „Smerfy”-  zajęcia o charakterze warsztatowym ukierunkowane na podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, udzielanie bieżącej pomocy                       i wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

4)  Organizacja i finansowanie wypoczynku letniego                             i zimowego   dzieci z rodzin z problemem alkoholowym jako kontynuacja prowadzonej rocznej pracy terapeutycznej.

5)  Prowadzenie, w środowisku dzieci i młodzieży, działań informacyjno – edukacyjnych, w tym  zajęć warsztatowych ukierunkowanych na kształcenie podstawowych umiejętności społecznych.

6)  Organizacja i dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin                          z problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

7) Organizowanie i finansowanie superwizji lub konsultacji specjalistycznych dla wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej udzielających pomocy dzieciom                      z rodzin z problemem alkoholowym.        

8) Objęcie patronatem, inicjowanych przez środowisko, przedsięwzięć z obszaru profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom uzależnień  -  udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, finansowego, pomocy                w realizacji szkolnych programach profilaktyki.

9) Promowanie w środowisku abstynencji i zdrowego stylu, w szczególności poprzez:

    udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych na temat czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania uzależnieniom, a także zjawiskom przemocy, zakup niezbędnych materiałów;

     zorganizowanie happeningu pod nazwą „Odpowiedzialny kierowca”;

 

    dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć sportowo –rekreacyjnych oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży (w szczególności dzieci i młodzieży z grup ryzyka) organizowanych przez placówki oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia;

     zakup i kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych o tematyce uzależnień, w tym pozycji zwartych, broszur, ulotek, prenumerata czasopism.

10)  Podejmowanie działań edukacyjno-interwencyjnych, skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,                 mających na celu przestrzeganie przepisów prawa dotyczących m.in. sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim:

     kontrola punktów sprzedaży;

     przeprowadzenie eksperymentu badawczego polegającego na próbie zakupu alkoholu przez osobę poniże 18 r.ż.

 

OPiT, KRPA, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, ZEOSiP, zewnętrzni realizatorzy profesjonalnych programów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPiT, wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej „Smerfy”, MGOPS, PCPR

 

OPiT

 

 

 

OPiT, wychowawcy świetlicy „Smerfy”, pedagodzy i psycholodzy szkolni

 

 

OPiT

 

 

 

jw.

 

 

 

 

wychowawcy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Smerfy”,  środowiska inicjujące określone zadania

 

 

 

OPiT, KRPA, PARPA

 

 

 

 

OPiT, KRPA, ZEOSiP, PDK, KPP, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Piszu

 

nauczyciele, pedagodzy                                  i psycholodzy szkolni, trenerzy

 

 

 

 

 

OPiT

 

 

 

KRPA, OPiT,  SM, KPP, OPiT

 

 

 

 

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej                        i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem

1)  Dalsze użyczanie pracownikom PTU pomieszczeń                   i wyposażenia niezbędnych do  realizacji zadań terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

2)  Realizacja kompleksowych, spójnych programów terapeutycznych prowadzonych w ramach nw. indywidualnych i grupowych zajęć dotyczących:

     terapii pogłębionej dla osób uzależnionych                              z okresem trzeźwienia min. 24 miesiące;

     konsultacji    indywidualnych programów rozwoju osobistego dla osób uzależnionych od alkoholu;

     udzielanie indywidualnych porad i konsultacji osobom zgłaszającym się do Poradni.

3)  Kontynuacja działań dotyczących:

      współpracy ze środowiskami abstynenckimi;

     systematycznego monitoringu problemów uzależnień na terenie Gminy;

     popularyzacji nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień – zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych.

 

OPiT

 

 

 

terapeuci PTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPiT, KRPA, PTU

 

 

 

 

 

3. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy przemocy domowej

1)  Prowadzenie  Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie:

     diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób dotkniętych przemocą;

     udzielanie pomocy i wparcia psychologicznego,               a także pomocy prawnej;

 

     wskazywanie możliwości podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji osób dotkniętych przemocą;

     udzielanie pomocy i wsparcia w podejmowanych działaniach;

     udzielanie informacji o możliwościach uzyskania   wsparcia i powstrzymania przemocy ze strony instytucji i podmiotów świadczących specjalistyczną pomoc osobom krzywdzonym w rodzinie ;

2) Współpraca z instytucjami, które mogą pomóc rodzinie             w rozwiązaniu jej problemów, głównie w zakresie interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych – wymiana informacji, planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

3) Opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy                           w rodzinie i instytucjach świadczących  pomoc w tym zakresie, ich kompetencjach i zadaniach (mini-informatory, ulotki).

4)  Udział w bieżących pracach GZI oraz podejmowanych kompleksowych działaniach na rzecz rodziny dotkniętej przemocą.

5) Organizowanie pomocy terapeutycznej dla dzieci                     krzywdzonych w rodzinie (rodziny z problemem alkoholowym):

     sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka, jego sytuacji rodzinnej i szkolnej;

 

     monitorowanie bieżącej sytuacji dziecka poprzez inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z jego rodziną, nawiązanie współpracy na płaszczyźnie wspierania procesu terapii  dziecka i oceny jego postępów;

     udzielanie pomocy pośredniej w rozwiązywaniu problemów  rodziny – szczególnie poprzez motywowanie osoby uzależnionej lub współuzależnionej do podjęcia terapii.

6)  Udział w naradach i spotkaniach służących doskonaleniu wspólnej, lokalnej polityki wobec zjawiska przemocy                          w rodzinie.

7)  Podnoszenie kompetencji osób, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - organizowanie                      i współfinansowanie szkoleń, specjalistycznych konsultacji.

 

 

 

 

 

OPiT, pracownicy Punktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGOPS, PCPR, SM, KPP, PPPP, PDK

 

 

 

OPiT, MGOPS, KRPA, PPPP, PCPR, MGBP, KPP

 

 

 

członkowie GZI, MGOPS, PTU

 

 

wychowawcy świetlicy wychowawczo-terapeutycznej„Smerfy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracownicy OPiT, członkowie KRPA i GZI, pracownicy MGOPS,

PCPR, KPP, kuratorzy sądowi

 

OPiT, MGOPS, PCPR

 

 

4. Wspieranie działań powadzonych i inicjowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1)  Zapewnienie obsługi kancelaryjno-administracyjnej KRPA, w tym:

     przyjmowanie i ewidencja wniosków/zgłoszeń                     o przypadkach wystąpienia problemu alkoholowego;

     gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia rozmów motywujących do podjęcia terapii;

     gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z uzyskaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (kierowanie na badania przez biegłych);

 

     przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do SR o wszczęcie postępowania                   o podjęcie leczenia odwykowego;

     sporządzanie postanowień związanych                              z opiniowaniem  wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

     sporządzanie protokołów z prac Komisji.

2) Udostępnianie  pomieszczeń na posiedzenia KRPA    

 

 

 

 

 

pracownicy OPiT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPiT

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych               w art. 131 i art. 15 ustawy                   o wychowaniu w trzeźwości               i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                           oraz występowanie przed sądem  w charakterze oskarżyciela publicznego

1)  Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2)  Występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku naruszenia  przepisów określonych               w art. 131 i art. 15 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości               i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przy czym zadanie to będzie realizowane przez KPP w Piszu zgodnie                              z Porozumieniem zawartym w dniu 16.03.2005 r.,                       pomiędzy OPiT i KPP.

 

KRPA, SM, KPP

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie                        i finansowanie centrów integracji społecznej.

1)  Stała współpraca  z MGOPS i wspieranie jego działań związanych z prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej, szczególnie w zakresie edukacji, kolportażu materiałów edukacyjno-profilaktycznych.

terapeuci PTU, pracownicy OPiT

 

                                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                                       Lilla Bednarek

Data powstania: wtorek, 15 kwi 2014 08:53
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2014 08:56
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1239 razy