Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PISZ NA ROK 2013

Załącznik

do Uchwały Nr  XXX/380/13

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia  22 marca 2013 roku

PROGRAM  PROFILAKTYKI

I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

GMINY  PISZ  NA  ROK  2013

 

S P I S   T R E Ś C I

Wstęp   ………………………………………………………………………  str. 2-5

Rozdział I

Cele i zadania.   ……………………………………………………………..  str. 5-6

Rozdział II

Sposób realizacji zadań.   ………………………………………………...   str. 7-11

Rozdział III

Zasady finansowania programu.   ………………………………................   str. 12

Zakończenie   ………………………………………………………………..   str. 12

W S T Ę P

„Podstawową siłą pedagogiczną

jest dom rodzinny”.

Fiodor Dostojewski

 

 

 

Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. W niej się rodzi, wychowuje, kształci, dorośleje, w niej się tworzy własną przyszłość. Nie zawsze jednak środowisko to spełnia należycie swoje podstawowe funkcje wobec dzieci. Nie dla wszystkich dom rodzinny jest miejscem pełnym ciepła, miłości    i bezpieczeństwa. My jako rodzice stanowimy dla naszych dzieci wzór.             Z naszego codziennego zachowania czerpią dla siebie przykład i dla tego powinniśmy kształtować je nie tylko słowem, lecz przede wszystkim swym postępowaniem. „Dziecko, wzrastając w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, ma szansę ukształtować pozytywną tożsamość, w pełni rozwijać swój życiowy potencjał, nauczyć się dawania i brania wsparcia, rozpoznawania i wyrażania uczuć oraz potrzeb… Silna  więź między rodzicem, a dzieckiem jest najsilniejszym czynnikiem chroniącym przed zagrożeniami”.

/ Jolanta Terlikowska „Jak pomagać rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych      i profilaktycznych ?” /.

 

Priorytetem działań GPRPA na rok 2013 jest wspieranie rodziny poprzez działania informacyjne i edukacyjne ukierunkowane na nabycie przez rodziców umiejętności wychowawczych.

 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ).

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2013 jest podstawą do realizacji ustawowych zadań Gminy Pisz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  realizowanych w Piszu od 1997 roku.

Program zgodny jest z założeniami Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 oraz Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015.

 

Punktem wyjścia do zaplanowania strategii działań profilaktycznych są wyniki „Diagnozy problemów dotyczących zjawiska spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, nikotyny oraz występowania przemocy wśród dzieci i młodzieży

w Piszu”, przeprowadzonej w 2011r. przez korporację badawczą „Pretendent”

z Wrocławia.

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

KRPA         –  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Pisz

GPPiRPA   – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

PARPA       – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

AA              – Ruch Anonimowych Alkoholików

Al-Anon      – Ruch samopomocowy członków rodzin z problemem

alkoholowym

Al-Ateen      – Ruch samopomocowy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

DDA             - Dorosłe Dzieci Alkoholików

UM              – Urząd Miejski w Piszu

PCPR          – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

PPPP          – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu

OPiT                     –  Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

PTU              - Poradnia Terapii Uzależnień w Piszu

MGOPS       – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

MGOSiR    – Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

MGBP         – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu

PDK            – Piski Dom Kultury w Piszu

KPP             – Komenda Powiatowa Policji w Piszu

SM    - Straż Miejska w Piszu

GZI   - Gminny Zespół Interdyscyplinarny

PKPR   - Punkt Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie.

 

 

Problemy alkoholowe na terenie Gminy Pisz.

Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne, pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych od alkoholu na ok. 850 tys., zaś osób pijących alkohol szkodliwie – na ok. 3,6 mln. Szacuje się, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie jest aż cztery razy większa niż populacja osób uzależnionych od alkoholu i stanowi nawet do 13% danej populacji. W Gminie Pisz stanowi ona ok. 3600 osób.

W 2012r. do PTU trafiło 290 osób uzależnionych od alkoholu, a  porad udzielono 2126 osobom ( terapia indywidualna i grupowa ).

KRPA rozpatrzyła 119 wniosków, skierowała na konsultację do PTU 72 osoby, skierowała na badania biegłych sądowych 22 osoby, wystąpiła do Sądu Rejonowego w Szczytnie z wnioskami o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 20 osób.

Do PKPR zgłosiło się 109 osób, natomiast do GZI wpłynęły 153 Niebieskie Karty ( 143 – KPP, 4 – MGOPS, 6 – szkoły ).

W 2012r. MGOPS objął różnymi formami pomocy społecznej 1574 rodziny. Spośród nich problem alkoholowy dotyczył 64 rodzin tj. 4%.

Naruszenia prawa i porządku publicznego przez pijących.

 

Wymiar problemu na terenie powiatu piskiego- dane z KPP / brak danych szczegółowych dotyczących Gminy Pisz /.

2011 rok

2012 rok

Nietrzeźwi kierujący:

Kierowanie pojazdem pod działaniem alkoholu, w tym:

371

249

pojazdami mechanicznymi

193

128

rowerami

178

121

Przemoc w rodzinie:

Ilość interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie

283

265

Sprawcy przemocy pod wpływem alkoholu

257

224

Sprawcy przemocy zatrzymani do wytrzeźwienia

181

163

Ilość osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej

394

394

Ilość postępowań dotyczących znęcania nad rodziną, (art. 207 kk)

62

40

Osoby nietrzeźwe

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia   / w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych /

mężczyzn

kobiet

mężczyzn

kobiet

418

26

362

19

444

381

Osoby niepełnoletnie zatrzymane pod wpływem alkoholu

112

77

 

R O Z D Z I A Ł  I

 

CELE I ZADANIA

 

1.   Cele strategiczne

1)      Kształtowanie i utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży, zwiększanie świadomości w zakresie szkód wynikających z podejmowania zachowań o charakterze ryzykownym;

2)      Zmiana postaw dorosłych wobec używek;

3)      Zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców;

4)      Rozszerzanie zakresu współpracy z KPP i SM w sprawach wynikających z realizacji zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

2.   Cele szczegółowe

Modelowanie zdrowego stylu życia poprzez:

  • wprowadzanie profesjonalnych programów profilaktycznych;
  • stwarzanie alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego;
  • edukacja rodziców ( warsztaty edukacyjne, szkoła dla rodziców );
  • zmniejszanie szkód związanych z dysfunkcją rodzin z problemem alkoholowym poprzez obejmowanie profesjonalną opieką jak największej liczby dzieci i młodzieży;
  • podejmowanie działań mających na celu integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, będących w trakcie leczenia.

3.   Zadania

1)      Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2)      Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3)      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4)      Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5)      Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6)      Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

R O Z D Z I A Ł   I I

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

 

Osiągnięcie wyznaczonych celów oraz wypełnienie zadań będzie możliwe poprzez realizację działań, którymi są:

 

I )   PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

1.  Założenia:

-   propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,

-   wspieranie działań środowiskowych  kierowanych do dzieci i młodzieży związanych z

organizacją różnych form zajęć pozalekcyjnych,

-  wspieranie i inicjowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zagrożeń

wynikających z używania środków psychoaktywnych skierowanych do całej społeczności,

a w szczególności nauczycieli, rodziców, młodzieży i kierowców,

-  podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców w obszarze działań profilaktycznych,

-  podejmowane działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych

oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności

napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku

życia.

 

2.  Działania:

Profilaktyka w szkole

 

- Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i  opiekuńczo-

wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży takich jak: „Noe”,

„Niedźwiadek”, „Profilaktyka uzależnień w szkole humanistycznej”, „Program

domowych detektywów”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”

i innych.

-  Realizowanie programów kierowanych szczególnie do nauczycieli stażystów i

kontraktowych w celu : wyposażenia ich  w aktywne metody pracy z grupą,  rozwijania

umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, modelowania sposobu

prowadzenia zajęć profilaktycznych, np. “Trening umiejętności wychowawczych”.

-  Pomoc w organizowaniu zaplecza metodycznego dot. profilaktyki uzależnień  -

zaopatrywanie szkół w plakaty , ulotki i inne publikacje tematyczne.

-  Organizacja konkursów plastycznych, teatralnych i innych o tematyce uzależnień.

-  Współpraca z lokalnymi mediami w ramach przedsięwzięć związanych z realizacją

GPPiRPA.

 

Profilaktyka pozaszkolna

 

-  Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych na temat czynników

ryzyka oraz sposobów zapobiegania uzależnieniom - „Zachowaj trzeźwy umysł”, kampanie

na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, kobiet w ciąży i inne.

-  Wspieranie działań środowiskowych kierowanych do dzieci i młodzieży związanych z

organizacją różnych  form zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe, rekreacyjne itp.

-  Kontynuacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i

młodzieży   stanowiących alternatywę wobec  używania substancji psychoaktywnych – np.

program „Żyj zdrowo”.

-  Organizowanie lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych  promujących zdrowy

styl życia w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.

-  Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez  młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych np.: gazetki, spektakle  teatralne, filmy edukacyjne.

-  Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach wychowawczo-terapeutycznych.

Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do osób dorosłych

-  Podejmowane działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie

dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom

poniżej 18 roku życia:

a)      eksperyment badawczy, próby zakupu alkoholu  przez osoby pełnoletnie wyglądające na niepełnoletnie

b)      kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

-  Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się np.:

„Interwencja profilaktyczna”.

-  Uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na „picie szkodliwe”.

-  Kampanie edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej związane z profilaktyką

problemów alkoholowych, festyny, happeningi, pikniki, debaty w lokalnych mediach.

-  Przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców:

a)      lokalne i regionalne kampanie edukacyjne,

b)      nawiązanie współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie włączenia do programów szkoleń problematyki alkoholowej,

c)      dystrybucja materiałów edukacyjnych, zwłaszcza licznika trzeźwości,

d)      współpraca z KPP w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości,

 

II)   ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1.  Założenia:

1 )  Pomoc i wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

2 )  Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu.

3 ) Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i ich

rodzinami ( Al-Anon, Al-Ateen, DDA, AA ).

4 ) Stałe monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy.

 

2.  Działania:

 

1 )  Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu realizującego zadania GPPiRPA.

2 )  Kontynuacja niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez  finansowanie zajęć

w ramach terapii  pogłębionej prowadzonych podczas realizacji następujących

programów:

a)      terapia pogłębiona dla osób uzależnionych z okresem trzeźwienia min. 24 miesiące;

b)      program rozwoju osobistego dla osób po ukończeniu terapii uzależnienia

i współuzależnienia (grupa łączona);

c)      konsultacje indywidualne programów rozwoju osobistego dla osób uzależnionych

od alkoholu.

3 )  Dofinansowanie szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących z

ludźmi uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami.

4 )  Przeszkolenie personelu lecznictwa  odwykowego w kierunku wstępnego diagnozowania

zjawiska przemocy.

5 )  Użyczenie pracownikom lecznictwa odwykowego niezbędnych pomieszczeń i

wyposażenia do realizacji programów terapeutycznych.

6 )  Kontynuacja prac dotyczących:

a)      popularyzacji nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień;

b)      zakupu i dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych - broszury, ulotki itp.;
c)      stały monitoring problemów uzależnień na terenie gminy.

 

 

 

III)   PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W  RODZINIE

1.  Założenia:

1 )  Pomoc i wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem przemocy.

2 )  Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla sprawców przemocy w rodzinie.

3 )  Koordynowanie współpracy instytucji i organizacji w gminie zajmujących się problemem

przemocy w ramach GZI.

 

2.  Działania:

 

1 )   Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

 

Na Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Przesłanki do wdrożenia takiego postępowania określa art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazując osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich (…), systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Do zadań GKRPA w związku z powyższym należy:

a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu;

b) motywowanie członków rodziny do podjęcia terapii współuzależnienia;

c) wezwanie na rozmowę osoby , co do której wpłynęło zgłoszenie ( motywowanie do leczenia );

d) skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,

e) złożenie zawiadomienia o przestępstwie do Prokuratury Rejonowej w Piszu                  ( w przypadku uzyskania informacji o jego popełnieniu ).

W przypadku, gdy osoba wezwana ma rozpoznane uzależnienie od alkoholu i nie chce dobrowolnie podjąć leczenia GKRPA przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym i składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

 

2 )  Zwiększenie dostępności i skuteczności programów psychoterapii współuzależnienia

prowadzonych  w PTU dla członków rodzin (terapia pogłębiona).

3 )  Kontynuacja oferty terapeutycznej o charakterze terapeutyczno-rozwojowym dla DDA.

4 )  Wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy i

krótkiej interwencji – opracowywanie i przekazywanie im materiałów informacyjno-

edukacyjnych.

5 )  Finansowanie bieżącej działalności  punktu konsultacyjnego działającego w ramach

Ogólnopolskiego  Pogotowia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie “Niebieska Linia” (pomoc

psychologiczna i prawna):

a)      koordynowanie pracy placówek tworzących interdyscyplinarny system pomocy dla osób doznających przemocy domowej przy współpracy z MGOPS,

b)      prowadzenie szkoleń związanych z wdrażaniem procedury “Niebieskich Kart”, dla służb socjalnych, nauczycieli, pedagogów, policji, GKRPA,

c)      kontynuacja realizacji programu pn. „Dziecko pod parasolem prawa” (NIEBIESKI POKÓJ działający w OPiT jako miejsce służące do przesłuchiwania dzieci będących ofiarami i świadkami przestępstw ),

d)      warsztaty umiejętności rodzicielskich przygotowujące  rodziców do wychowania dzieci bez przemocy.

6 )  Prowadzenie powszechnej działalności edukacyjno-informacyjnej - ulotki , broszury,

przekazywanie informacji do lokalnych mediów,  Biuletynu

Informacji Publicznej. Organizowanie lokalnych kampanii informacyjno -edukacyjnych.

7 )  Prowadzenie profilaktyki w grupach podwyższonego ryzyka:

a)  organizacja zajęć terapeutycznych  dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Świetlica Wychowawczo-Terapeutyczna “Smurfy” realizująca  takie zadania jak:

-  sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego sytuacji  rodzinnej i szkolnej,

-  prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z programem,

-  przygotowanie i realizacja indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych dla

dzieci,

-  prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem,

-  dożywianie dzieci;

b)  wdrażanie nowoczesnych metod pracy z grupą – zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i wychowawców;

c) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z programem terapeutycznym;

d) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy lub spotykających się z tym zjawiskiem w swojej pracy ( interdyscyplinarne szkolenia dla kuratorów, pedagogów,  policjantów, pracowników socjalnych, lekarzy oraz członków KRPA).

 

IV)   WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

1.  Założenia:

Wspieranie placówek samorządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji

pozarządowych realizujących swoje działania statutowe związane z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz koordynowanie współpracy tych

placówek.

2.   Działania:

1 ) Wspieranie placówek samorządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji

pozarządowych realizujących działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem

problemów alkoholowych :

a)      realizacja programów profilaktycznych, zaopatrzenie w materiały metodyczne i edukacyjne szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

b)      współpraca ze środowiskami abstynenckimi ( dofinansowanie organizowanych przez nie imprez mających na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia społeczności lokalnej ),

c)      współpraca z KPP, MGOPS, MGBP, MGOSiR, PDK, PCPR, Parafiami, Stowarzyszeniami – zaopatrzenie w materiały edukacyjne, organizacja wspólnych przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,

e)  współpraca z  Sądem Rejonowym w Szczytnie, Prokuraturą Rejonową w Piszu, KPP, SM, PCPR  – szkolenia pracowników, budowanie między instytucjami sprawnego systemu przepływu danych, dotyczących problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i przemocy w rodzinie.

 

2 )  Wymiana doświadczeń i systematyczna współpraca z PARPA oraz Pełnomocnikiem

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

 

 

V)       PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 131 i 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI.

1.   Założenia

 

Dbałość o przestrzeganie w Gminie Pisz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

2.   Działania:

1 )  Systematyczna kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie

interwencji w przypadku naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2 )  Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku

naruszenia przepisów określonych w art. 131 i 15. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadanie będzie realizowane przez KPP w Piszu zgodnie

z porozumieniem zawartym w dniu 16.03.2005r. pomiędzy OPiT i KPP.

 

 

VI)   WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO

Wspieranie działalności Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez MGOPS ( działania edukacyjne, kolportaż materiałów edukacyjno-profilaktycznych.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY FINANSOWANIA

działań związanych z realizacją GPPiRPA

I)   Program realizowany jest głównie dzięki funduszom z rozdziału 85154 par. 3030 –

„Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi”, ale również może być

wspierany przez instytucje pozarządowe, prywatnych ofiarodawców, PARPA itp.

II)   Zasady wynagradzania członków KRPA.

 

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków KRPA:

 

  1. Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji za uczestnictwo i pracę w posiedzeniach KRPA i zespołach problemowych.
  2. Za udział w każdym posiedzeniu Komisji jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego, aktualnego  wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w 2013 roku ).
  3. Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu i pracach zespołów problemowych jest podpisana lista obecności, będąca jednocześnie podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

 

Z A K O Ń C Z E N I E

Program został opracowany przez KRPA. Realizatorem programu będzie OPiT, KRPA oraz współpracujące instytucje i organizacje.

 

 

 

„Pewien mężczyzna wyszedł na brzeg oceanu i zobaczył,  że przypływ wyrzucił na piasek tysiące meduz. W oddali dostrzegł starego człowieka, który podnosił meduzy i wrzucał je do wody. Podszedł do niego i zapytał: „Po co marnujesz czas ? Jest ich tak wiele, że nawet jeśli uratujesz kilka, twój wysiłek nie ma żadnego znaczenia”. Stary człowiek wziął trzy meduzy i wrzucił je , jedną po drugiej, z powrotem do morza. „No cóż – powiedział – te trzy dzisiaj nie umrą. Dla nich to ma znaczenie”.

Anna Dodziuk „Trudna Nadzieja”

 

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 19 kwi 2013 12:26
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2013 12:35
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1420 razy