Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY PISZ NA LATA 2012 - 2015

              GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII  GMINY  PISZ  NA  LATA  2012-2015

 

Spis treści:

 Wprowadzenie……………………………………………………………………………….. 3

 Rozdział I

Diagnoza zjawiska narkomanii na terenie Gminy Pisz………………………………………...5

 Rozdział II

Cele i zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pisz…………....................6

 Rozdział III

Zasady finansowania i realizacja programu………………………………………………….10

 

Wprowadzenie

Narkoman jest w gruncie rzeczy bezbronnym człowiekiem, pełnym sprzeczności i lęków, pozbawionym naturalnej odporności na stres codziennej egzystencji, pogardzanym przez bliskich i społeczeństwo, zagubionym i bezwolnym. Narkotyk jest dla niego jedyną, znaną mu               i dostępną formą obrony przed bólem istnienia, paradoksalnym schronem, w którym przyjdzie mu kiedyś zginąć.”

                                                                Marek Kotański „Ty zaraziłeś ich narkomanią”

           „Narkotyki  - są ich dziesiątki: marihuana, haszysz, kompot, heroina, amfetamina, zwykłe kleje, leki, wiele roślin, nawet halucynogenne żaby. Biorą je bardzo różni ludzie: uczniowie, studenci, pracownicy naukowi, biznesmeni, dziennikarze, artyści, i ćpuny z bajzlu. Można je kupić prawie wszędzie: na dworcach, w pubach, szkołach, na uczelniach, czasem po prostu na ruchliwych ulicach. Niektóre kosztują setki złotych, inne można dostać za darmo. W historię ludzkości są wpisane od wieków.” (W. Wanat  -  „Odlot do nikąd”).

            Leczenie uzależnień jest tym trudniejsze, im dłużej dana osoba poddawana jest działaniu narkotyków. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie zagrożenia.                  W pierwszym okresie próbuje się, jak działa narkotyk, można go przyjmować lub nie, zależnie od własnej woli. Kiedy wystąpi już uzależnienie, ginie możliwość wyboru, pojawia się imperatyw, od którego trudno się uwolnić. Nawet gdy to nastąpi, do narkotyku wraca się w sytuacjach kryzysu psychicznego. Na chwilę łagodzi on bolesne odczuwanie rzeczywistości, ale nigdy nie rozwiązuje problemów, on je tworzy. Osoba, która chce wyjść z uzależnienia, podejmuje trudną walkę. Musi zrezygnować z narkotyków, pokonać głód psychiczny               i fizyczny. A to przecież nie wszystko. Dalej jest jeszcze trudniej. Trzeba zmierzyć się             z życiowymi problemami, nie mając podparcia w narkotykach, trzeba stanąć twarzą w twarz  z kłopotami i brakiem umiejętności. Tylko własny rozwój, wiara w siebie, nauka radzenia sobie z trudnościami, uczenie się prawidłowych relacji z otoczeniem, nowy sposób życia  -  mogą przynieść pożądane rezultaty. Dlatego tak bardzo ważne jest podejmowanie wszelkich działań   o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

Używanie środków odurzających przez uczniów warunkują przyczyny osobiste, rodzinne, środowiskowe, społeczne, a niekiedy nawet i zdrowotne. Do najczęstszych należą:

 • ciekawość poznania „zakazanego owocu”;
 • chęć zaimponowania kolegom i otoczeniu;
 • potrzeba, a nawet wręcz warunek przynależności do grupy rówieśniczej;
 • sposób na uniknięcie poczucia osamotnienia;
 • forma „ucieczki” od problemów i trudności szkolnych, osobistych i rodzinnych;
 • swoista metoda autoterapii w przypadku dolegliwości cielesnych, konfliktów, napięć emocjonalnych i objawów nerwicowych.

 Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa                z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U.  z  2012 r.,  poz. 124),          a  przeciwdziałanie zjawiskom narkomanii należy do zadań własnych gminy i stanowi część  gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

 ROZDZIAŁ I

 WYNIKI BADAŃ (ESPAD)

 Wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego dotyczącego używania alkoholu  i narkotyków, wskazuje jednoznacznie, że większość wskaźników dotyczących substancji nielegalnych uległa zmniejszeniu, ale po spadku w roku 2007 wzrosło rozpowszechnienie używania przetworów konopi.                                                                                                             

    Szczególnym wyzwaniem jest wzrost rozpowszechnienia używania przetworów konopi do poziomu nienotowanego dotychczas w Polsce. W połączeniu z rosnącym przekonaniem młodzieży o mniejszym – w porównaniu z innymi narkotykami - ryzyku szkód związanych z ich używaniem można oczekiwać dalszego wzrostu rozpowszechnienia w przyszłości. Nie można wykluczyć, że grunt pod wzrost zainteresowania przetworami konopi przygotowało upowszechnianie się „dopalaczy”, a następnie radykalne zamknięcie do nich dostępu.

    Popyt na substancje psychoaktywne inne niż alkohol, rozbudzony przez łatwo dostępne i reklamowane jako bezpieczne „dopalacze”, po zablokowaniu ich podaży mógł skierować się na przetwory konopi. Ponadto  w ostatnich latach ożywił się ruch zwolenników legalizacji marihuany, a w debacie publicznej pojawiają się też  się głosy kwestionujące szkodliwość tej substancji.

Wyniki badań przeprowadzonych w ubiegłym roku na terenie gminy Pisz wskazują, że:

 • 10% uczniów zażywało narkotyki;
 • inicjacja narkotykowa przypada na wiek 12 – 15 lat;
 • najczęstszymi miejscami spożywania narkotyków są dyskoteki, wycieczki szkolne, podwórko oraz spotkania  towarzyskie;
 • miejscami, w których można nabyć narkotyki są: dyskoteka, podwórko, szkoła;

 

 ROZDZIAŁ II

 Cele i zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pisz

 Cele strategiczne:

 1. Profilaktyka  narkomanii w Gminie Pisz.
 2. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
 3. Ograniczenie dostępności do środków psychoaktywnych.

 Cele szczegółowe:

 1. Propagowanie zdrowego stylu  życia poprzez:

a)      wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na tworzenie alternatywnych, ciekawych możliwości spędzania czasu wolnego, np. młodzieżowe kluby integracji społecznej, świetlice środowiskowe z ciekawą ofertą zajęć kierowanych do dzieci i młodzieży;

b)     rozszerzanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży o różne formy zajęć rekreacyjno - sportowych, zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodych ludzi;

     2. Kontynuacja działań związanych z prowadzeniem  profesjonalnych programów profilaktycznych.

     3.  Upowszechnianie informacji o specjalistycznych punktach pomocy  osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom.

 

ZADANIA

 Zadanie Nr 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

 1.  Kontynuacja działalności Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii w zakresie uzależnień od narkotyków.  Prowadzenie w ramach Punktu:

a)      poradnictwa                                                                                                                    b)     terapii indywidualnej                                                                                                     c)     diagnostyki                                                                                                                      d)     kierowania do odpowiednich ośrodków                                                                        e)     działalności psychoedukacyjnej kierowanej do środowiska rodziców i nauczycieli

      2. Kontynuowanie działań w kierunku tworzenia grup wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami.

 

Zadanie Nr 2

 Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

 1.  Prowadzenie poradnictwa i wsparcia psychologicznego oraz prawnego (dyżury psychologa i prawnika w Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Piszu).
 2. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie diagnozy środowiska rodzinnego oraz możliwości otrzymania różnych form pomocy.

 Zadanie Nr 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

 1. Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego -  wspieranie działań środowiskowych kierowanych do dzieci i młodzieży, związanych z organizacją różnych form zajęć pozalekcyjnych.
 2. Kontynuacja realizacji profesjonalnych programów profilaktycznych kierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców w ramach profilaktyki szkolnej i pozaszkolnej.
 3. Modelowanie sposobów prowadzenia z uczniami zajęć o charakterze profilaktycznym w oparciu o założenia szkoły humanistycznej   poprzez prowadzenie szkoleń  dla nauczycieli  i wychowawców.   
 4. Kontynuowanie działań ukierunkowanych na szeroko pojętą edukację rodziców - budowanie prawidłowych relacji rodzic-dziecko, uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na używanie narkotyków,  podejmowanie działań interwencyjnych.
 5.  Kolportaż w szkołach, placówkach oświatowych, świetlicach środowiskowych materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych  z promocją zdrowia i profilaktyką  narkomanii ( plakaty, ulotki, broszury).
 6. Organizacja lokalnych imprez, konkursów, olimpiad, turniejów promujących zdrowy styl życia.
 7. Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych.
 8. Współpraca z lokalnymi mediami w ramach przedsięwzięć związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ( informacje o podejmowanych działaniach,  formach pomocy oferowanej środowisku).

 

Zadanie Nr 4

 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

 1.  Współpraca z instytucjami oświaty, kultury i sportu w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 2. Podejmowanie, z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, wspólnych działań w zakresie organizowania szkoleń dla nauczycieli.              
 3. Współpraca  z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie upowszechniania informacji o problemie narkomanii i miejscach, gdzie można  uzyskać pomoc.

 

Zadanie Nr 5

Pomoc społeczna osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 1.  Zawieranie kontraktów socjalnych z osobami uzależnionymi lub ich rodzinami.
 2. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób uzależnionych.
 3. Pomoc materialna i finansowa.

 Uwagazadanie realizowane jest przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu.

 

 ROZDZIAŁ III

 Zasady finansowania i realizacja programu.

 1.  Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Program został opracowany przez Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu przy współpracy z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Koordynatorami programu są: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Realizatorami programu są: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz współpracujące instytucje i organizacje pozarządowe.

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                        Lila Bednarek

Data powstania: piątek, 16 mar 2012 08:51
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2012 09:54
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1643 razy