Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PISZ NA ROK 2012

                                                                                               Załącznik

                                                                                               do Uchwały Nr XVIII/228/12

                                                                                               Rady Miejskiej w Piszu

                                                                                               z dnia 12 marca 2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  PROFILAKTYKI   I  ROZWIĄZYWANIA              PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH  GMINY  PISZ                    NA  ROK  2012

 

 

S P I S   T R E Ś C I

 Wprowadzenie …………………………………………………………………….   3

 Rozdział I   ………………………………………………………………………...   9

Cele i zadania.

 Rozdział II   ………………………………………………………………………..  12

Sposób realizacji zadań.

 Rozdział III   ………………………………………………………………………  21

Zasady finansowania programu.

 Zakończenie   ……………………………………………………………………...  21

 

WPROWADZENIE

 „Kiedy potrzeby uczuciowe dziecka nie są zaspokojone, wtedy poprzez złe zachowanie domaga się uwagi. Tym sposobem zadaje rodzicom pytanie. Czy mnie kochasz?”

                                                                             R. Campbell

„Warunkiem skutecznej profilaktyki jest włączanie rodziców oraz innych dorosłych

 / nauczycieli /  do programów adresowanych do dzieci i młodzieży”.

                                                                                J. Szymańska

                    

Opracowany na 2012 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki , a także minimalizacji szkód społecznych związanych z używaniem  alkoholu i narkotyków.                                  Różnorodność i skuteczność podejmowanych dotąd działań sprawiły, że w tym obszarze Gmina Pisz należy do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących. Planowane  na 2012 rok działania są więc kontynuacją wszystkich tych zadań, które prowadzono                    w latach poprzednich.

Zgodnie z zapisami art. 4 a Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej i powinny one koncentrować się na:

 • tworzeniu warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu;
 • działalności  wychowawczej  i informacyjnej;
 • ograniczaniu dostępności do alkoholu;
 • leczeniu, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu;
 • zapobieganiu  negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwaniu
 • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W programie tym  ujęto  równocześnie zadania własne gminy podejmowane w obszarze  lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co z kolei określa ustawa  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warto w tym miejscu podkreślić, że tego rodzaju działania  podejmowano w naszej  gminie już  od   1997 roku.

Punktem wyjścia do zaplanowania strategii działań profilaktycznych w bieżącym  roku  są wyniki „Diagnozy problemów dotyczących zjawiska spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, nikotyny oraz występowania przemocy wśród dzieci i młodzieży  w Piszu”, przeprowadzonej w 2011 roku  przez korporację badawczą „Pretendent”  z Wrocławia.

Pod uwagę wzięto również wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego dotyczącego używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Badania te zrealizowano w 2011 roku w ramach europejskiego programu badań ankietowych (ESPAD). Objęto nimi reprezentatywną próbę uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat). Celem badania był przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych  oraz ocena czynników wpływających na ich rozpowszechnianie.

WYNIKI BADAŃ (ESPAD)

Polska młodzież , wedle wyników powyższego badania  jest nadal silnie zagrożona przez legalne substancje psychoaktywne. Doświadczenia z paleniem papierosów ma większość badanych  uczniów, a pali przynajmniej raz dziennie około 20% nastolatków.

Rozpowszechnienie picia wśród nastolatków jest zbliżone do wskaźników obserwowanych wśród dorosłych. Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 87,3% uczniów z młodszej grupy i 95,2% uczniów ze starszej grupy. Picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 57,6% piętnasto-szesnastolatków i 80,4% siedemnasto-osiemnastolatków. Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej – wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaż raz upiło się 21,4% uczniów z młodszej i 32,3% ze starszej grupy wiekowej. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 51,4% uczniów młodszych i 29,7% uczniów starszych.

Palenie tytoniu jest zachowaniem mniej powszechnym. Chociaż raz w życiu paliło 57,2%.

Większość wskaźników dotyczących substancji nielegalnych uległa zmniejszeniu, ale po spadku w roku 2007 wzrosło rozpowszechnienie używania przetworów konopi.

 Szczególnym wyzwaniem jest wzrost rozpowszechnienia używania przetworów konopi do poziomu nienotowanego dotychczas w Polsce. W połączeniu z rosnącym przekonaniem młodzieży o mniejszym – w porównaniu z innymi narkotykami - ryzyku szkód związanych z ich używaniem można oczekiwać dalszego wzrostu rozpowszechnienia w przyszłości. Nie można wykluczyć, że grunt pod wzrost zainteresowania przetworami konopi przygotowało upowszechnianie się „dopalaczy”, a następnie radykalne zamknięcie do nich dostępu.

Popyt na substancje psychoaktywne inne niż alkohol, rozbudzony przez łatwo dostępne i reklamowane jako bezpieczne „dopalacze”, po zablokowaniu ich podaży mógł skierować się na przetwory konopi. Ponadto  w ostatnich latach ożywił się ruch zwolenników legalizacji marihuany, a w debacie publicznej pojawiają się też  się głosy kwestionujące szkodliwość tej substancji.

            Zdecydowana większość nastolatków z III klas gimnazjów i  ponad 80% nastolatków z II klas szkół ponadgimnazjalnych, jest zdania, że nabycie alkoholu jest bardzo łatwe lub dość łatwe. Zmiana tego stanu rzeczy jest szczególnie trudna  w warunkach mocno rozbudowanej sieci sprzedaży napojów alkoholowych. Warto więc zastanowić się, czy jej zredukowanie nie pomogłoby w ograniczeniu picia również wśród młodzieży.

 Objaśnienia skrótów stosowanych w niniejszym opracowaniu:

 KRPA            -   Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piszu

PPiRPA          -    Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Piszu

PARPA           -    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

AA                 -    Ruch Anonimowych Alkoholików

DDA               -  Dorosłe Dzieci Alkoholików

Al-Anon         -   Ruch samopomocowy członków rodzin z problemem alkoholowym

Al.-Ateen       -   Ruch samopomocowy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

KPP               -     Komenda Powiatowa Policji w Piszu

MGBP            -    Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu

MGOPS         -   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Piszu

MGOSiR        -   Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

OPiT              -    Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

PTU               -  Poradnia Terapii Uzależnień w Piszu

PCPR             -   Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Piszu

PKPR            -   Punkt Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

PDK              -     Piski Dom Kultury w Piszu

PPP-P          -   Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu

UM               -    Urząd Miejski w Piszu

SM               -  Straż Miejska w Piszu

 

Szkody w  roku 2011, dotyczące osób uzależnionych i  współuzależnionych od alkoholu  zamieszkałych na terenie Gminie Pisz przedstawia niniejsza tabelka:

Rodzaj problemu alkoholowego

Rodzaj szkód

Wymiar problemu                      na terenie Gminy

Uzależnienie od alkoholu

 

 

 

 

 

 Szkody współmałżonków (partnerów) i innych, bliskich dorosłych

 

 

Umieralność o 15 – 20 lat wcześniej niż  średnia populacji, choroby somatyczne, niedożywienie, ubożenie, problemy w pracy, bezrobocie, konflikty w rodzinie

 

 

 

 

 Współuzależnienie, choroby somatyczne, dysfunkcyjność i ubożenie rodzin z problemem alkoholowym, ofiary przemocy, problemy natury psychicznej i emocjonalnej.

 

 

 324 osoby trafiły do PTU ( poradnictwo, terapia indywidualna i grupowa ) W sumie PTU udzieliła 2521 porad. KRPA rozpatrzyła 114 wniosków   (w tym  72 nowe zgłoszenia) oraz przeprowadziła 338 rozmów z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

 

Do Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy   w Rodzinie zgłosiło się 104 osoby.

 

 

 

 

 

 Naruszenia prawa i porządku publicznego przez pijących.

 

Wymiar problemu na terenie powiatu Piskiego- dane z KPP / brak danych szczegółowych dotyczących Gminy Pisz /.

2010 rok

2011 rok

Nietrzeźwi kierujący:

Kierowanie pojazdem pod działaniem alkoholu, w tym:

256

371

pojazdami mechanicznymi

149

193

rowerami

107

178

Przemoc w rodzinie:

Ilość interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie

277

283

Sprawcy przemocy pod wpływem alkoholu

251

257

Sprawcy przemocy zatrzymani do wytrzeźwienia                                           

170

181

Ilość osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej

454

394

Ilość postępowań dotyczących znęcania nad rodziną, (art. 207 kk)

62

62

Osoby nietrzeźwe

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia   / izolowane z miejsc publicznych /

mężczyzn

kobiet

mężczyzn

kobiet

286

22

418

26

308

444

Osoby niepełnoletnie zatrzymane pod wpływem alkoholu

110

112

 

R O Z D Z I A Ł  I

CELE I ZADANIA

 Cele strategiczne:

 •  profilaktyka problemów uzależnień    -  kształtowanie i utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży, zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie szkód wynikających z podejmowania zachowań o charakterze ryzykownym;
 • zmiana postaw  dorosłych wobec picia  alkoholu przez dzieci  i młodzież oraz zwiększenie  kompetencji  wychowawczych  rodziców;
 • zwiększanie dostępności  i podnoszenie  jakości  pomocy osobom  (dorosłym i dzieciom) doznającym  przemocy w rodzinie, w tym podejmowanie współpracy z KPP i SM w zakresie kształtowania wizerunku  bezpiecznej gminy, z uwzględnieniem działań związanych  z ochroną osób doznających przemocy w rodzinie;
 • zwiększanie  kompetencji służb  działających  w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinach  z problemem  alkoholowym.
 •  zmniejszanie skali  naruszeń prawa  w zakresie sprzedaży  alkoholu bez  wymaganego  zezwolenia oraz wbrew  jego warunkom  i zasadom.

 Cele szczegółowe:

 1. Przeciwdziałanie podejmowaniu przez młodzież zachowań o charakterze ryzykownym  -  wzmacnianie czynników chroniących, niwelowanie czynników ryzyka poprzez  m. in :

^ promowanie zdrowego stylu życia  - wspomaganie zdrowia  psychicznego i fizycznego poprzez kształcenie  umiejętności i nawyków ruchowych i wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz stwarzanie możliwości udziału w zajęciach o charakterze sportowo – rekreacyjnym;

^  wspieranie działań rodziny, szkoły, instytucji i stowarzyszeń oferującym młodzieży alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego;

^  kształcenie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie ze zjawiskami przemocy – eliminowanie zachowań agresywnych;

^  wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania społecznego i utożsamiania się z nimi;

^  kształtowanie umiejętności ważnych psychologicznie i społecznie ze szczególnym uwzględnieniem  kształcenia i doskonalenia  zdolności interpersonalnych związanych    z zachowaniem się w różnych sytuacjach zagrożenia  -  kształcenie umiejętności obrony siebie i własnego zdania,  mówienia i przyjmowania „Nie” (asertywność);

          2.  Wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości:

^  uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji;

^  wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości, wiary w siebie  i własne możliwości;

3.   Zwiększanie jakości i dostępności programów profilaktycznych.

4.   Zmniejszanie szkód związanych z dysfunkcją rodzin z problemem alkoholowym poprzez   obejmowanie profesjonalną opieką jak największej liczby dzieci i młodzieży.

5.   Podejmowanie działań mających na celu integrację społeczną osób uzależnionych  od alkoholu, będących w trakcie leczenia.

 

Zadania

 1)     Upowszechnianie, wdrażanie oraz poszerzanie oferty rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływań.

2)     Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,   w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych.

3)     Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu  -  udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz upowszechnianie programów i metod pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla  ofiar przemocy w rodzinach  alkoholowych  -  dorosłych      i dzieci.

4)     Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5)     Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131   i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6)     Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

R O Z D Z I A Ł   I I

 SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

 Osiągnięcie wyznaczonych celów oraz wypełnienie sformułowanych zadań będzie możliwe poprzez realizację  prowadzonych w środowisku działań ujętych w niżej wymienionych obszarach:

 Profilaktyka w szkole

 a)  prowadzenie na terenie szkół, placówek oświatowych i  opiekuńczo – wychowaw-

czych profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży   -  wyniki przeprowadzonej diagnozy wskazują wyraźnie na zapotrzebowanie młodzieży na tego typu oddziaływania profilaktyczne;

b) realizowanie programów rozwijających umiejętności i kompetencje wychowawcze nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wyposażania pedagogów w aktywne metody pracy z grupą, 
 • rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
 • modelowania sposobu  prowadzenia zajęć profilaktycznych (jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że młodzież nie wskazuje nauczycieli, ani tym bardziej pedagogów szkolnych, jako tych, do których chciałaby zwracać się w trudnych dla siebie sytuacjach),
 • organizowanie i wspieranie działań służących  promocji zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem  aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży,
 •  realizacji działań mających na celu  rozpoznawanie i zaspokajanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,  tworzenie i upowszechnianie działań  profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem  alkoholowym.

c)  systematyczna pomoc w organizowaniu zaplecza metodycznego związanego                    z profilaktyką uzależnień  -  zakup i kolportaż  plakatów , ulotek i innych publikacji tematycznych,

 d)  realizacja i wspieranie kampanii  edukacyjnych mających na celu  zwiększanie świadomości młodzieży  na temat szkód wynikających z picia  alkoholu przez dzieci i młodzież, organizacja konkursów plastycznych, teatralnych i innych o tematyce uzależnień.

e)  upowszechnianie podejmowanych działań związanych z realizacją GPPiRPA  w ramach współpracy z lokalnymi   mediami.

 

Profilaktyka pozaszkolna

 a)  udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych na temat czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania uzależnieniom,  w tym  kampanii „Postaw na rodzinę”.

b) wspieranie działań środowiskowych kierowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją alternatywnych sposobów spędzania  czasu wolnego ( zajęcia sportowe, rekreacyjne itp.).

c)  kontynuacja  realizowanych już programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia ( „Żyj zdrowo”, „Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy” i inne).

d)  organizowanie lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych  promujących zdrowy styl życia.

e) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez  młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych np.: gazetki, spektakle  teatralne, filmy edukacyjne.

 Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do osób dorosłych

a)  kontynuacja  działań   edukacyjnych   kierowanych  do   sprzedawców    napojów  

 alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu   ograniczenie  dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom  poniżej 18 roku życia (analiza wypowiedzi dzieci i młodzieży w prowadzonych badaniach wskazuje, że nie mają oni większych problemów z zakupem napojów alkoholowych -  dotyczy to szczególnie supermarketów  oraz lokali, w których organizowane są dyskoteki):

^  eksperyment badawczy, próby zakupu alkoholu  przez osoby pełnoletnie wyglądające na niepełnoletnie

^  kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

b)  wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się np.:   „Interwencja profilaktyczna”.

c)  uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na „picie szkodliwe”.

d) prowadzenie kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej związanych  z profilaktyką problemów alkoholowych  (festyny, happeningi, pikniki,  debaty  w lokalnych mediach),

e) wdrażanie i upowszechnianie  programów edukacyjnych  adresowanych do rodziców, zwiększających ich kompetencje  wychowawcze w obszarze  profilaktyki zachowań ryzykownych  dzieci,

e) przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców:

^  lokalne i regionalne kampanie edukacyjne,

^  nawiązanie współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie włączenia do programów szkoleń problematyki alkoholowej,

^  dystrybucja materiałów edukacyjnych, zwłaszcza licznika trzeźwości,

^  współpraca z KPP i SM w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców.

 

 II.   ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Założenia:

1)  Zwiększanie  dostępności i stałe doskonalenie  jakości  pomocy oferowanej  rodzinom  z problemem  alkoholowym ,  ukierunkowane  na poprawę funkcjonowania rodziny dotkniętej problemami picia  szkodliwego i uzależnienia od alkoholu.

2) Stałe wspieranie funkcjonujących  miejsc opieki środowiskowej dla dzieci z rodzin               z problemem alkoholowym (świetlic z programem socjoterapeutycznym, świetlic z programem opiekuńczo- wychowawczym oraz innych miejsc wsparcia), a także oferujących pomoc dzieciom z FASD  (poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych).  Wdrażanie standardów pomocy  dzieciom z rodzin  z problemem alkoholowym  w placówkach świadczących pomoc.

2) Zwiększanie dostępności i rozszerzanie oferty programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących  alkohol szkodliwie lub uzależnionych  -  pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna.

3) Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i ich   rodzinami.

4 ) Stałe monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy.

 

Działania:

 1 )  Prowadzenie OPiT realizującego zadania GPPiRPA, w tym organizację prac KRPA.

2 )  Kontynuacja niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez  finansowanie zajęć  w ramach terapii  pogłębionej prowadzonych podczas realizacji następujących programów:

a)      terapia pogłębiona dla osób uzależnionych z okresem trzeźwienia minimum                24 miesiące,

b)     program rozwoju osobistego dla osób po ukończeniu terapii uzależnienia                        i współuzależnienia (grupa łączona),

c)     konsultacje indywidualne programów rozwoju osobistego dla osób uzależnionych od alkoholu.

3 )  Dofinansowanie szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami.

4 )  Przeszkolenie personelu lecznictwa  odwykowego w kierunku  diagnozowania  zjawiska przemocy, udzielania pomocy i  wsparcia  osobom doznającym przemocy w rodzinie.

5 )  Użyczenie pracownikom lecznictwa odwykowego niezbędnych pomieszczeń i wyposażenia do realizacji programów terapeutycznych.

6 )  Kontynuacja prac dotyczących:

a)  popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień,

b)     zakupu i dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych - broszury, ulotki itp.,

c)     stały monitoring problemów uzależnień na terenie gminy.

 

III.   PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY  W  RODZINIE

Założenia:

1 )  Stałe zwiększanie dostępności  i podnoszenie jakości  pomocy osobom doznającym  przemocy w rodzinie. 

2 )  Zwiększanie    kompetencji   służb   działających   w  zakresie   przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w tym  z problemem  alkoholowym.

3) Upowszechnianie standardów  interdyscyplinarnej pracy na rzecz  przeciwdziałania przemocy   w rodzinie  -  współpraca z gminnymi  instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem  przemocy w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego.

 Działania:

 1 )   Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

 W oparciu o zapis art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości na Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Do zadań GKRPA w związku z powyższym należy:

a)     przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu;

b)     motywowanie członków rodziny do podjęcia terapii współuzależnienia;

c)      wezwanie na rozmowę osoby , co do której wpłynęło zgłoszenie  ( motywowanie  do   leczenia );

d)    skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,

e)      złożenie zawiadomienia o przestępstwie do Prokuratury Rejonowej w Piszu ( w przypadku uzyskania informacji o jego popełnieniu ).

W przypadku, gdy osoba wezwana ma rozpoznane uzależnienie od alkoholu i nie chce dobrowolnie podjąć leczenia GKRPA przygotowuje dokumentację związaną  z postępowaniem sądowym i składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

 2) Zwiększenie dostępności i skuteczności programów psychoterapii współuzależnienia  prowadzonych  w PTU dla członków rodzin (terapia pogłębiona).

3 )  Wdrożenie oferty terapeutycznej o charakterze terapeutyczno-rozwojowym dla DDA.

4 )  Wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji – opracowywanie i przekazywanie  materiałów informacyjno- edukacyjnych.

5 )  Finansowanie bieżącej działalności punktu konsultacyjnego działającego w ramach Ogólnopolskiego  Pogotowia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie   “Niebieska    Linia” (pomoc psychologiczna i prawna):

a)      prowadzenie szkoleń związanych z wdrażaniem procedury “Niebieskich Kart”, dla służb socjalnych, nauczycieli, pedagogów, policji, KRPA,

b)     kontynuacja realizacji programu pn. „Dziecko pod parasolem prawa” (NIEBIESKI POKÓJ działający w OPiT jako miejsce służące do przesłuchiwania dzieci będących ofiarami i świadkami przestępstw ),

c)     warsztaty umiejętności rodzicielskich przygotowujące  rodziców do wychowania dzieci bez przemocy.                                                                                                     

6 ) Prowadzenie powszechnej działalności edukacyjno-informacyjnej - ulotki , broszury, przekazywanie informacji do lokalnych mediów ,  Biuletynu Informacji Publicznej.

7 )  Organizowanie lokalnych kampanii informacyjno -edukacyjnych.

8 )  Prowadzenie profilaktyki w grupach podwyższonego ryzyka:

a)  prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  w ramach Świetlicy Wychowawczo-Terapeutycznej “Smurfy” 

b) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z programem terapeutycznym;

9)  Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy lub spotykających się z tym zjawiskiem w swojej pracy ( interdyscyplinarne szkolenia dla kuratorów,  pedagogów,  policjantów, pracowników socjalnych, lekarzy oraz członków KRPA).

 

IV.    WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

 

Założenia:

1 )  Wspieranie placówek samorządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz koordynowanie ich współpracy.               

2 ) Modyfikacja planów pracy i programów oraz dostosowywanie ich do założeń          Wojewódzkiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie  Warmińsko-Mazurskim.

 

Działania:

 1 ) Wspieranie placówek samorządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacjipozarządowych realizujących działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniemproblemów alkoholowych  ze szczególnym uwzględnieniem:

a)      realizacji programów profilaktycznych, zaopatrzenia w materiały metodyczne i edukacyjne szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

b)     wspierania działań Piskiego Stowarzyszenia Wspierania Trzeźwości “Syriusz” , Stowarzyszenia „Miasto Jana” (udzielanie pomocy przy prowadzeniu Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „Cafe-Art.” oraz wspieranie grup:  AA,

c)     dofinansowania organizowanych przez stowarzyszenia imprez mających na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia społeczności lokalnej,

d)     podejmowania współpracy z SM, MGOPS, MGBP, MGOSiR, PDK, Parafiami, Stowarzyszeniami – zaopatrzenie w materiały edukacyjne, organizacja wspólnych przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,

e)  współpracy z  Sądem Rejonowym w Piszu , Prokuraturą Rejonową w Piszu, KPP, PCPR  – szkolenia pracowników, budowanie między instytucjami sprawnego systemu przepływu danych  dotyczących problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i przemocy w rodzinie / współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego /.

2) Wymiana doświadczeń i systematyczna współpraca z PARPA oraz Pełnomocnikiem    Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

 

 V.   PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 131 i 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI.

 

Założenie

 Dbałość o przestrzeganie w Gminie Pisz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Działania:

1 )  Systematyczna kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie  interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2 )  Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku naruszenia przepisów określonych w ustawie.

      Uwaga: Powyższe zadanie  realizowane jest przez KPP w Piszu zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 16.03.2005r. pomiędzy OPiT i KPP.

 

VI.   WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO

Założenie

Wspieranie działalności Klubu Integracji Społecznej, prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Działanie:

Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, zaopatrywanie w publikacje, broszury, ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia.

 

R O Z D Z I A Ł   III

 ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GPPiRPA.

 I)   Program realizowany jest głównie dzięki funduszom z rozdziału 85154 par. 3030   –     „Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi”.

Istnieje również możliwość wspierania programu ze środków instytucji pozarządowych, osób fizycznych, ofiarodawców, PARPA itp.

 II)     Zasady wynagradzania członków KRPA.

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków KRPA:

 1. Wynagrodzenie przysługuje członkom KRPA za uczestnictwo i pracę  w posiedzeniach KRPA i powoływanych zespołach problemowych  w wysokości 10% minimalnego, aktualnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w 2012 roku) za każde posiedzenie.
 2. Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu i pracach zespołów problemowych jest podpisana lista obecności, będąca jednocześnie podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia.

 

Z A K O Ń C Z E N I E

 Program został opracowany przez KRPA. Realizatorem programu będzie OPiT, KRPA oraz współpracujące instytucje i organizacje.

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                      Lilla Bednarek

Data powstania: czwartek, 15 mar 2012 15:34
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2012 09:54
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1949 razy