Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVIII/229/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015.

                                 UCHWAŁA NR XVIII/229/12

                                 Rady Miejskiej w Piszu

                                 z dnia 12 marca 2012 roku

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z  2001 r. Nr  142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271 i  Nr  214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;  z  2005 r.  Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337;  z  2007 r.   Nr 48, poz. 327,   Nr 138,  poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z  2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

 § 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Pisz na lata 2012-2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                         Lilla Bednarek

Data powstania: czwartek, 15 mar 2012 15:31
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2012 09:52
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1321 razy