Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VII/ 60/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pisz

                                                                          UCHWAŁA Nr VII/ 60/11                                                                                                                Rady Miejskiej w Piszu                                                                                                                        z dnia  8 kwietnia 2011r.

 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pisz na lata 2011-2013

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr  142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271 i  Nr  214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;  z  2005 r.  Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337;  z  2007 r.   Nr 48, poz. 327,   Nr 138,  poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z  2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art.110 ust.10 ustawy z dnia  12  marca  2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009 r. Nr  175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427) oraz art. 2 pkt 2, art. 6 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2009r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842)  Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

 

§  1

 Uchwala  się  Program  Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pisz na lata 2011-2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  2

 Wykonanie uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Pisza.

 

§   3

 Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

                                                                                                  Przewodnicząca Rady

                                                                  Lilla Bednarek

Data powstania: wtorek, 26 kwi 2011 09:00
Data opublikowania: wtorek, 26 kwi 2011 09:57
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1520 razy