Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PISZ NA ROK 2011

Załącznik

do Uchwały Nr  VII /59 / 11

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 8 kwietnia 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

GMINY PISZ  NA  ROK  2011

 

S P I S   T R E Ś C I

 

Wprowadzenie

 

 Rozdział I

Cele i zadania.

 

Rozdział II

Sposób realizacji zadań.

 

Rozdział III

Zasady finansowania programu.

 

Zakończenie

 

 

WPROWADZENIE

 „Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych  sytuacjach życiowych”    -   Gerard Edwards                     

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piszu na rok 2011  określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych związanych z używaniem  alkoholu i narkotyków. W tym obszarze działań Gmina Pisz należy do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących. 

 Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 a Ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności:

 • tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu;
 • działalność wychowawczą i informacyjną;
 • ograniczanie dostępności do alkoholu;
 • leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
 • zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Program ten  zawiera równocześnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki                        i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (przy czym działania  z tego zakresu realizowane są w nasze gminie już od 1997 roku).

Punktem wyjścia do zaplanowania strategii działań profilaktycznych w bieżącym  roku  są wyniki „Diagnozy problemów dotyczących zjawiska spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, nikotyny oraz występowania przemocy wśród dzieci i młodzieży  w Piszu”, przeprowadzonej przez korporację badawczą „Pretendent” z Wrocławia. Na ich podstawie można pokusić się o stwierdzenie, że podejmowane dotąd działania profilaktyczne są właściwe i należy je kontynuować.

 

Objaśnienia skrótów stosowanych w niniejszym opracowaniu:

 KRPA       -   Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piszu

PPiRPA    -    Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                      w  Piszu

PARPA    -    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

AA           -    Ruch Anonimowych Alkoholików

DDA       - Dorosłe Dzieci Alkoholików

Al-Anon   -    Ruch samopomocowy członków rodzin z problemem alkoholowym

Al.-Ateen  -   Ruch samopomocowy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

KPP         -     Komenda Powiatowa Policji w Piszu

MGBP      -    Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu

MGOPS    -   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Piszu

MGOSiR   -   Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

OPiT         -   Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

PTU         -  Poradnia Terapii Uzależnień w Piszu

PCPR        -   Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Piszu

PKPR        -   Punkt Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

PDK         -     Piski Dom Kultury w Piszu

PPP-P        -   Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu

UM           -    Urząd Miejski w Piszu

SM           -  Straż Miejska w Piszu 

 

 Szkody w  roku 2010, dotyczące osób uzależnionych i  współuzależnionych od alkoholu  zamieszkałych na terenie Gminie Pisz przedstawia niniejsza tabelka:

Rodzaj problemu alkoholowego

Rodzaj szkód

Wymiar problemu na terenie Gminy

Uzależnienie od alkoholu

 

 

 

 

 

 

Szkody współmałżonków (partnerów)  i innych, bliskich dorosłych

 

 

 

Szkody osób dorosłych wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym.

Umieralność o 15 – 20 lat wcześniej niż  średnia populacji, choroby somatyczne, niedożywienie, ubożenie, problemy w pracy, bezrobocie, konflikty w rodzinie

 

 

 

 

 

Współuzależnienie, choroby somatyczne, dysfunkcyjność i ubożenie rodzin z problemem alkoholowym, ofiary przemocy, problemy natury psychicznej i emocjonalnej.

 

 

Problemy emocjonalne, zdrowotne, objawy współuzależnienia.                    

 Około 500 osób trafiło do PTU ( poradnictwo, terapia indywidualna i grupowa ) W sumie PTU udzieliła 3000 porad. KRPA rozpatrzyła 106 wniosków   (w tym  88 nowych zgłoszeń) oraz przeprowadziła 329 rozmów z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

 

 

Do Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy   w Rodzinie zgłosiło się 87 osób.

 

 

 Brak ścisłych danych, ale   zjawisko to dotyka znacznej części społeczeństwa.

 

 MGOPS, w 2010 roku, udzielił wsparcia materialnego 39 rodzinom  z problemem alkoholowym  ( liczącym łącznie 74 osoby ),  w tym 6 rodzinom ze środowisk wiejskich. Na pomoc tym rodzinom przekazano kwotę ok. 82 tysiące złotych.

Naruszenia prawa i porządku publicznego przez pijących.

 

Wymiar problemu na terenie powiatu Piskiego- dane z KPP / brak danych szczegółowych dotyczących Gminy Pisz /.

2009 rok

2010 rok

Nietrzeźwi kierujący:

Kierowanie pojazdem pod działaniem alkoholu, w tym:

303

256

pojazdami mechanicznymi

183

149

rowerami

120

107

Przemoc w rodzinie:

Ilość interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie

223

277

Sprawcy przemocy pod wpływem alkoholu

202

251

Sprawcy przemocy zatrzymani do wytrzeźwienia                                           

142

170

Ilość osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej

380

454

Ilość postępowań dotyczących znęcania nad rodziną, (art. 207 kk)

72

62

Osoby nietrzeźwe

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia   / izolowane z miejsc publicznych /

mężczyzn

kobiet

mężczyzn

kobiet

385

22

286

22

407

308

Osoby niepełnoletnie zatrzymane pod wpływem alkoholu

87

110

 

 

R O Z D Z I A Ł  I

 CELE I ZADANIA

 Cele strategiczne:

 • profilaktyka problemów alkoholowych  - kontynuowanie prowadzonych już

         i podejmowanie nowych działań o charakterze informacyjnym i psycho-  

         edukacyjnym w oparciu o wyniki profesjonalnej diagnozy przeprowadzonej  

         przez korporację badawczą „Pretendent” z Wrocławia  w ostatnim kwartale  

         2010 roku.

 • podejmowanie współpracy z KPP i SM w zakresie kształtowania wizerunku     

        bezpiecznej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych

       z ochroną osób doznających przemocy w rodzinie;

 • opracowanie procedur współpracy z KPP i SM w sprawach wynikających 

        z realizacji zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

        alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie.

 

Cele szczegółowe:

 1. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym:
 •  kształcenie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie ze zjawiskami przemocy – eliminowanie zachowań agresywnych;
 • wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania społecznego i utożsamiania się  z nimi;
 • dążenie do tworzenia modelu człowieka szczęśliwego – wszelkie nałogi są zazwyczaj pochodną przeżywanego dyskomfortu psychicznego;

      2.    Promowanie zdrowego stylu życia:

 •  wspomaganie zdrowia  psychicznego i fizycznego poprzez kształcenie  umiejętności i nawyków ruchowych i wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
 • stwarzanie możliwości udziału w zajęciach o charakterze sportowo – rekreacyjnym;

     3.   Kształtowanie umiejętności ważnych psychologicznie i społecznie:

 •  kształcenie i doskonalenie  zdolności interpersonalnych związanych                    z zachowaniem się w różnych sytuacjach zagrożenia, kształcenie umiejętności obrony siebie i własnego zdania,  mówienia i przyjmowania „Nie” (asertywność);

     4.    Wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości:

 • uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji;
 • wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości, wiary w siebie                      i własne możliwości;

      5.   Zapobieganie uzależnieniom, szczególnie  poprzez wspieranie czynników chroniących (  działań rodziny, szkoły, instytucji i stowarzyszeń oferującym młodzieży alternatywne sposoby    spędzania czasu wolnego).

     6.   Zmniejszanie szkód związanych z dysfunkcją rodzin z problemem alkoholowym poprzez obejmowanie profesjonalną opieką jak największej liczby dzieci  i młodzieży.

     7.   Podejmowanie działań mających na celu integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, będących w trakcie leczenia.

 

 Przewidywane efekty:

v    nauczyciele:

 • potrafią organizować i prowadzić zajęcia o charakterze profilaktycznym, uzyskują uprawnienia do prowadzenia profesjonalnych programów profilaktycznych:
 • znają metody i techniki umożliwiające wspieranie uczniów                                w samopoznaniu i samoocenie, budowaniu poczucia własnej wartości, integracji grupy klasowej, rozwiązywania problemów  i konfliktów, interwencji profilaktycznej;

v    młodzież:

 • korzysta z organizowanych form spędzania aktywnie czasu wolnego;
 • zna osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych
 • wyposażana jest w podstawowe umiejętności życiowe pozwalające zapobiegać podejmowaniu zachowań ryzykownych

v    rodzice:

 • wyposażeni są w podstawową wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwoju dziecka, potrzeb psychicznych dziecka i warunków niezbędnych do ich zaspokajania, znają zasady prawidłowej komunikacji z dziećmi i sposoby wyznaczania granic;
 • znają instytucje, które mogą ich wspomóc w procesie wychowywania dzieci;

v    rodziny z problemem alkoholowym i dotknięte przemocą:

 • uzyskują profesjonalną pomoc i wsparcie;
 • potrafią „zatrzymać” przemoc;
 • mają większą świadomość swoich praw.

 Zadania

 

1)     Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2)     Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie.

3)     Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4)     Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5)     Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6)     Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

 

R O Z D Z I A Ł   I I

 SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

 Osiągnięcie wyznaczonych celów oraz wypełnienie zadań będzie możliwe poprzez realizację  działań ujętych w niżej wymienionych obszarach:

 I.   PROFILAKTYKA

 Profilaktyka w szkole

 a)  Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i  opiekuńczo- wychowawczych profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (wyniki przeprowadzonej diagnozy wskazują wyraźnie na zapotrzebowanie młodzieży na tego typu oddziaływania profilaktyczne).

b) Realizowanie programów rozwijających umiejętności i kompetencje wychowawcze nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem: wyposażania pedagogów w aktywne metody pracy z grupą,  rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, modelowania sposobu  prowadzenia zajęć profilaktycznych (jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że młodzież nie wskazuje nauczycieli, ani tym bardziej pedagogów szkolnych, jako tych, do których chciałaby zwracać się  w trudnych dla siebie sytuacjach).

c)  Pomoc w organizowaniu zaplecza metodycznego dotyczącego profilaktyki uzależnień  -  zaopatrywanie szkół i placówek w plakaty , ulotki i inne publikacje tematyczne.

d)  Organizacja konkursów plastycznych, teatralnych i innych o tematyce uzależnień.

e)  Współpraca z lokalnymi mediami w ramach przedsięwzięć związanych z realizacją  GPPiRPA.

 Profilaktyka pozaszkolna

 a) Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych na temat czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania uzależnieniom.

b) Wspieranie działań środowiskowych kierowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją alternatywnych sposobów spędzania  czasu wolnego ( zajęcia sportowe, rekreacyjne itp.).

c)  Kontynuacja  realizowanych już programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia       ( „Żyj zdrowo”, „Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy” i inne).

d)  Organizowanie lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych  promujących zdrowy styl życia.

e)  Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez  młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych np.: gazetki, spektakle  teatralne, filmy edukacyjne.

f)  Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach wychowawczo-terapeutycznych.

Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do osób dorosłych

a)  Kontynuacja działań  edukacyjnych  kierowanych  do  sprzedawców  napojów  alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu   ograniczenie  dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom  poniżej 18 roku życia (analiza wypowiedzi dzieci i młodzieży w prowadzonych badaniach wskazuje, że nie mają oni większych problemów z zakupem napojów alkoholowych -  dotyczy to szczególnie supermarketów  oraz lokali,    w których organizowane są dyskoteki):

 • eksperyment badawczy, próby zakupu alkoholu  przez osoby pełnoletnie wyglądające na niepełnoletnie
 • kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

b)  Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się np.:   „Interwencja profilaktyczna”.

c)  Uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na „picie szkodliwe”.

d) Kampanie edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej związane                                 z profilaktyką problemów alkoholowych, festyny, happeningi, pikniki, debaty                        w lokalnych mediach.

e) Przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców: 

 • lokalne i regionalne kampanie edukacyjne,
 • nawiązanie współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie włączenia do programów szkoleń problematyki alkoholowej,
 • dystrybucja materiałów edukacyjnych, zwłaszcza licznika trzeźwości,
 • współpraca z KPP i SM w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości,
 • wprowadzenie odpłatnych programów reedukacyjnych dla kierowców skierowanych przez sąd po zatrzymaniu za jazdę w stanie nietrzeźwości,
 • organizacja specjalistycznych szkoleń dla kandydatów na kierowców.

 

II.   ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1.  Założenia:

1 )  Pomoc i wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

2 )  Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu.

3)  Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i ich  rodzinami.

4 ) Stałe monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy.

 2.  Działania:

 1 )  Prowadzenie OPiT realizującego zadania GPPiRPA, w tym organizacja prac KRPA.

2 )  Kontynuacja niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez  finansowanie zajęć 

w ramach terapii  pogłębionej prowadzonych podczas realizacji następujących 

programów:

a)      terapia pogłębiona dla osób uzależnionych z okresem trzeźwienia min. 24 miesiące,

b)     program rozwoju osobistego dla osób po ukończeniu terapii uzależnienia  i współuzależnienia    (grupa łączona),

c)     konsultacje indywidualne programów rozwoju osobistego dla osób uzależnionych od alkoholu.

3 )  Dofinansowanie szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących  z ludźmi  uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami.

4 )  Przeszkolenie personelu lecznictwa  odwykowego w kierunku wstępnego diagnozowania  zjawiska przemocy.

5 )  Użyczenie pracownikom lecznictwa odwykowego niezbędnych pomieszczeń i wyposażenia do realizacji programów terapeutycznych.

6 )  Kontynuacja prac dotyczących: 

a)      popularyzacji nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień,

b)     zakupu i dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych - broszury, ulotki itp.,
c)     stały monitoring problemów uzależnień na terenie gminy.

 III.   PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY  W  RODZINIE

1.  Założenia:

1 )  Pomoc i wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem przemocy.

2 )  Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla sprawców przemocy w rodzinie.

3 )  Wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji.

4 )  Współpraca z instytucjami i organizacjami w gminie zajmującymi się problemem przemocy w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego. 

 2.  Działania:

 1 )   Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

 Na Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Przesłanki do wdrożenia takiego postępowania określa art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazując osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich (…), systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Do zadań GKRPA w związku z powyższym należy:

a)      przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu;

b)     motywowanie członków rodziny do podjęcia terapii współuzależnienia;

c)     wezwanie na rozmowę osoby , co do której wpłynęło zgłoszenie ( motywowanie

     do leczenia );

d)     skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii

     w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,

e)     złożenie zawiadomienia o przestępstwie do Prokuratury Rejonowej w Piszu  ( w przypadku uzyskania informacji o jego popełnieniu ).

W przypadku, gdy osoba wezwana ma rozpoznane uzależnienie od alkoholu i nie chce dobrowolnie podjąć leczenia GKRPA przygotowuje dokumentację związaną                          z postępowaniem sądowym i składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

 

2 )  Zwiększenie dostępności i skuteczności programów psychoterapii współuzależnienia  prowadzonych  w PTU dla członków rodzin (terapia pogłębiona).

3 )  Wdrożenie oferty terapeutycznej o charakterze terapeutyczno-rozwojowym dla DDA.

4 )  Wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy

 i krótkiej interwencji – opracowywanie i przekazywanie  materiałów informacyjno- edukacyjnych.

5 )  Finansowanie bieżącej działalności punktu konsultacyjnego działającego                             

       w ramach Ogólnopolskiego  Pogotowia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie “Niebieska   

       Linia” (pomoc psychologiczna i prawna):

a)      prowadzenie szkoleń związanych z wdrażaniem procedury “Niebieskich Kart”, dla służb socjalnych, nauczycieli, pedagogów, policji, KRPA,

b)     kontynuacja realizacji programu pn. „Dziecko pod parasolem prawa” (NIEBIESKI POKÓJ działający w OPiT jako miejsce służące do przesłuchiwania dzieci będących ofiarami i świadkami przestępstw ),

c)     warsztaty umiejętności rodzicielskich przygotowujące  rodziców do wychowania dzieci bez przemocy.                                                                                                     

6 )  Prowadzenie powszechnej działalności edukacyjno-informacyjnej - ulotki , broszury, przekazywanie informacji do prasy lokalnej, Piskiego Portalu Internetowego,  Biuletynu Informacji Publicznej.

7 )  Organizowanie lokalnych kampanii informacyjno -edukacyjnych.

8 )  Prowadzenie profilaktyki w grupach podwyższonego ryzyka:

a)  prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  w ramach Świetlicy Wychowawczo-Terapeutycznej “Smurfy” 

b) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży  z programem terapeutycznym;

 9)  Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy lub spotykających się

      z tym zjawiskiem w swojej pracy ( interdyscyplinarne szkolenia dla kuratorów,  

       pedagogów,  policjantów, pracowników socjalnych, lekarzy oraz członków KRPA).

IV.    WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

1.  Założenia:

1 )  Wspieranie placówek samorządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacjipozarządowych realizujących swoje działania statutowe związane z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz koordynowanie współpracy tych placówek.

2 )  Tworzenie planów pracy i programów zgodnych z założeniami „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie  Warmińsko-Mazurskim na lata 2008-2011”.

 2.   Działania:

 1 ) Wspieranie placówek samorządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji

      pozarządowych realizujących działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem

      problemów alkoholowych :

a)      realizacja programów profilaktycznych, zaopatrzenie w materiały metodyczne i edukacyjne szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

b)     wspieranie działań Piskiego Stowarzyszenia Wspierania Trzeźwości “Syriusz” , Stowarzyszenia „Miasto Jana” (udzielanie pomocy przy prowadzeniu Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „Cafe-Art.” oraz wspieranie: AA, AL-anon i AL-ateen.

c)     dofinansowanie organizowanych przez stowarzyszenia imprez mających na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia społeczności lokalnej,

d)     współpraca z SM, MGOPS, MGBP, MGOSiR, PDK, Parafiami, Stowarzyszeniami – zaopatrzenie w materiały edukacyjne, organizacja wspólnych przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieżyi dorosłych,

e)  współpraca z  Sądem Rejonowym w Piszu , Prokuraturą Rejonową w Piszu, KPP, PCPR  – szkolenia pracowników, budowanie między instytucjami sprawnego systemu przepływu danych, dotyczących problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i przemocy w rodzinie.

2 )  Wymiana doświadczeń i systematyczna współpraca z PARPA oraz Pełnomocnikiem    

      Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

      Problemów Alkoholowych.

 

 V.   PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW    

      OKREŚLONYCH W ART. 131 i 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

       I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI.

 1.   Założenia

 Dbałość o przestrzeganie w Gminie Pisz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 2.   Działania:

1 )  Systematyczna kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2 )  Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku naruszenia przepisów określonych w ustawie.

      Uwaga: Zadanie to  jest  realizowane przez KPP w Piszu zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 16.03.2005r. pomiędzy OPiT i KPP.

 VI.   WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO

Wspieranie działalności Klubu Integracji Społecznej, prowadzonego przez MGOPS poprzez: prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, zaopatrywanie w publikacje, broszury, ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia.

 

R O Z D Z I A Ł   III

 ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GPPiRPA.

 I)   Program realizowany jest głównie dzięki funduszom z rozdziału 85154 par. 3030   –     „Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi”.

Istnieje również możliwość wspierania programu ze środków instytucji pozarządowych, osób fizycznych, ofiarodawców, PARPA itp.

 II)          Zasady wynagradzania członków KRPA.

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków KRPA:

 1. Wynagrodzenie przysługuje członkom KRPA za uczestnictwo i pracę   w posiedzeniach KRPA i powoływanych zespołach problemowych  w wysokości 10% minimalnego, aktualnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w 2011 roku) za każde posiedzenie.
 2. Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu i pracach zespołów problemowych jest podpisana lista obecności, będąca jednocześnie podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia. 

 

Z A K O Ń C Z E N I E

 Program został opracowany przez KRPA. Realizatorem programu będzie OPiT, KRPA oraz współpracujące instytucje i organizacje.

 

                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                           Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 22 kwi 2011 12:39
Data opublikowania: wtorek, 26 kwi 2011 10:01
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 2143 razy