Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY PISZ NA LATA 2011-2013

Załącznik do Uchwały Nr VII/60/11                        Rady Miejskiej w Piszu                                                        z dnia  8 kwietnia 2011r.

                 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                   I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY PISZ NA LATA 2011-2013

I. Założenia ogólne.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 określa zadania własne gminy wynikające z:

-  Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2005r.   

    Nr 180, poz. 1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146),

- Ustawy z dnia 26 października1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

  alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362r.

  z   późn. zm.),

- Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy należy            w szczególności:

1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

3) opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, styl życia. Stosowanie przemocy przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Wszystkie osoby dorosłe potrzebują specjalistycznej pomocy i wsparcia.

Wychowywanie się w rodzinie, w której występuje przemoc skutkuje szczególnie dramatycznymi konsekwencjami dla rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci. Żyją one w stanie chronicznego napięcia i stresu, w poczuciu braku bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego, doświadczają wielu traumatycznych przeżyć, często są ofiarami przemocy ze strony najbliższych lub otoczenia. Dzieci te nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc bliskich i dlatego organizowanie

i udzielanie im pomocy z zewnątrz musi być jednym z priorytetowych zadań realizowanych

w ramach GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Ważną role w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły,   

a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi.

Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.

Na terenie Gminy Pisz przemoc w rodzinie występuje najczęściej w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami na członka rodziny, biedą, a także małą świadomością społeczną.

 

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pogłębianie społecznej świadomości tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

 

 II. Adresaci programu.

 

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Pisz.

 

 

III. Podmioty funkcjonujące na Terenie Gminy świadczące pomoc

       w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

3. Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu,

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu,

4. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz

5. Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie,

6. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,

7. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień

8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

10. Komenda Powiatowa Policji,

11. Szkoły działające na terenie Gminy,

12. Straż Miejska,

13. Urząd Miejski w Piszu.

 

 

IV. Założenia do programu

 

Cel realizacji programu:

 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.

2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności    

    pomocy.

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób   

    stosujących przemoc.

4. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania   

    informacyjno-edukacyjne.

 

 

Przewidywane efekty:

 

1. Zmiana postaw mieszkańców Gminy Pisz wobec przemocy w rodzinie.

2. Wzrost przeszkolonych osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, u których występuje  

     zjawisko przemocy.

3. Spadek liczby sprawców przemocy a także rodzin, w których interwencje podejmowane

    są wielokrotnie.

4. Stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, imprezy lokalne itp.

5. Wzrost, a potem spadek liczby osób zgłaszających się o pomoc do placówek służby

    zdrowia, pomocy społecznej, policji, punktu konsultacyjnego.

 

Strategie i metody działania:

 

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie.

2. Ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie: medyczne, prawne, psychologiczne i socjalne.

3. Budowanie skuteczności form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.

4. Zamieszczenie na tablicach informacyjnych, na lokalnej stronie internetowej informacji

   o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy.

5. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup  zawodowych    

    realizujących zadania przemocy w rodzinie.

6. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie.

 

 

V. Podstawowe zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania  

    Przemocy:

 

Zadanie 1

Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Sposób realizacji:

1. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego (Zespół składał się będzie z grupy specjalistów 

    reprezentujących instytucje wchodzące w skład lokalnego systemu przeciwdziałania  

    przemocy).

2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie:

    - rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych,

    - udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup  

    zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie – udział

    w specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych   

    możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie   

    w konferencjach, naradach, seminariach, orientacja w działaniach ogólnopolskich.

5. Współpraca pomiędzy pracownikami służb, instytucji i organizacji w zakresie

    przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Zadanie 2

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Sposób realizacji:

1. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie przez  

    pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz Ośrodkiem  

    Profilaktyki i Terapii w Piszu w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy ofiarom

    i sprawcom przemocy w rodzinie.

  

Zadanie 3

Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 

Sposób realizacji:

1. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udzielanie   

    profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

2. Wdrażanie procedury ”Niebieska Karta”, po przez:

    - organizowanie cyklicznych szkoleń, narad, konferencji na temat procedury „Niebieskiej  

      Karty” i zjawiska przemocy w rodzinie,

   - przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących  

     infrastruktury  placówek pomocowych (informatory, ulotki, plakaty),

   - prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej procedury „Niebieskiej Karty”.

3. Prowadzenie działań terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie przy współpracy  

     innych organizacji, instytucji.

4. Opracowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych o instytucjach, udzielających  

    pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.

5. Wspomaganie działalności instytucji, kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeń

    i osób fizycznych realizujących zdania w zakresie pomocy ofiarom  przemocy.

6. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu, w szczególności dla dzieci

     i  młodzieży poprzez programy profilaktyczne.

 

 

VI. Realizatorzy

 

Koordynatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu  przy współpracy z:

- Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu,

   - Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz

- Szkołami,

- Policją,

- Strażą Miejską,

- Organizacjami pozarządowymi, kościołem i związkami wyznaniowymi.

 

 

 

 

VII. Monitoring, ewaluacja, sprawozdawczość programu.

 

1. Monitoring programu będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań

    w ramach programu od podmiotów zaangażowanych w realizację, przez koordynatora

    programu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w celu ocenienia czy program osiąga      

    założone cele.

2. Burmistrz Pisza przedłoży sprawozdanie merytoryczne i finansowe Radzie Miejskiej w Piszu

    z realizacji programu.

 

 

 

                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                      Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 22 kwi 2011 11:29
Data opublikowania: wtorek, 26 kwi 2011 10:00
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1836 razy