Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Profilaktytki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Załącznik

do Uchwały Nr XLIV/525/10

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 16 marca 2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

GMINY PISZ  NA  ROK  2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P I S   T R E Ś C I

 

 

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I

Cele i zadania.

 

Rozdział II

Sposób realizacji zadań.

 

Rozdział III

Zasady finansowania programu.

 

Zakończenie

 

Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2010 rok – Diagnoza zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim w Piszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE

 

 

 

 

            „Problemy związane z alkoholem dotyczą różnych sfer naszego życia i powodują różne szkody (społeczne, zdrowotne, ekonomiczne) zarówno te wymierne, związane choćby z opieką zdrowotną, wypadkami drogowymi czy przestępczością, jak i te niewymierne (cierpienie i ból). Należy zdawać sobie sprawę z tego, że szkody te dotyczą zarówno kraju, społeczności lokalnej, jak i konkretnej rodziny. Dlatego polityka alkoholowa powinna obchodzić wszystkich…”[1]

 

            W 2009 roku nasza gmina włączyła się aktywnie do ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”. W ramach kampanii między innymi przeprowadzone zostały badania polegające na próbie zakupie alkoholu metodą „tajnego klienta”. Wyniki badań pokazują, że alkohol jest nadal łatwo dostępny dla młodzieży i nie ma problemu z jego nabyciem. W związku z powyższym działania podejmowane w ramach kampanii będą kontynuowane w roku bieżącym.

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz ustawa

z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493).

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piszu na rok 2010 jest podstawą do realizacji ustawowych zadań gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych w Piszu od 1997 roku.

Program zgodny jest z założeniami Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na lata 2006-2010 oraz Wojewódzkiego Programu Problemów Alkoholowych w województwie warmińsko- mazurskim na lata 2008-2011.

           

„ Należy pamiętać, że jakość życia społeczności lokalnej wyznaczają nie tylko nowe drogi, oczyszczalnie ścieków, centra handlowe i szkoły ale również środowisko rodzinne, lokalne i zawodowe wolne od negatywnych konsekwencji picia alkoholu”.[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia skrótów stosowanych w niniejszym opracowaniu:

 

KRPA       -   Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piszu

PPiRPA    -    Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                      w  Piszu

PARPA    -    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

AA           -    Ruch Anonimowych Alkoholików

DDA       – dorosłe dzieci alkoholików

Al-Anon   -    Ruch samopomocowy członków rodzin z problemem alkoholowym

Al.-Ateen  -   Ruch samopomocowy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

KPP         -     Komenda Powiatowa Policji w Piszu

MGBP      -    Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu

MGOPS    -   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Piszu

MGOSiR   -   Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

OPiT         -   Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

PTU         -  Poradnia Terapii Uzależnień w Piszu

PCPR        -   Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Piszu

PKPR        -   Punkt Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

PDK         -     Piski Dom Kultury w Piszu

PPP-P        -   Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu

UM           -    Urząd Miejski w Piszu

SM           -  Straż Miejska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkody dotyczące osób uzależnionych i  współuzależnionych od alkoholu  zamieszkałych na terenie Gminie Pisz przedstawia niniejsza tabelka:

Rodzaj problemu alkoholowego

Rodzaj szkód

Wymiar problemu                      na terenie Gminy

Uzależnienie od alkoholu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkody współmałżonków (partnerów)           i innych, bliskich dorosłych

 

Szkody osób dorosłych wywodzących się z rodzin                        z problemem alkoholowym.

Umieralność o 15 – 20 lat wcześniej niż  średnia populacji, choroby somatyczne, niedożywienie, ubożenie, problemy w pracy, bezrobocie, konflikty w rodzinie

 

 

 

 

 

 

Współuzależnienie, choroby somatyczne, dysfunkcyjność i ubożenie rodzin z problemem alkoholowym, ofiary przemocy, problemy natury psychicznej           i emocjonalnej.

 

Problemy emocjonalne, zdrowotne, objawy współuzależnienia.                    

 Około 300 osób trafiło do PTU ( poradnictwo, terapia indywidualna i grupowa ) W sumie PTU udzieliła 2365 porad. KRPA rozpatrzyła 129 wniosków   (w tym  89 nowych zgłoszeń) oraz przeprowadziła 320 rozmów z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

 

Do Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy   w Rodzinie zgłosiło się 179 osób.

 

 

 

Brak ścisłych danych, ale   zjawisko to dotyka znacznej części społeczeństwa.

 

 

MGOPS, w 2009 roku, udzielił wsparcia materialnego 43 rodzinom                                    z problemem alkoholowym  ( liczącym łącznie 89 osób ),  w tym 6 rodzinom             ze środowisk wiejskich.

Naruszenia prawa i porządku publicznego przez pijących.

 

Wymiar problemu na terenie powiatu Piskiego- dane z KPP / brak danych szczegółowych dotyczących Gminy Pisz /.

2008 rok

2009 rok

Nietrzeźwi kierujący:

Kierowanie pojazdem pod działaniem alkoholu, w tym:

350

303

pojazdami mechanicznymi

211

183

rowerami

139

120

Przemoc w rodzinie:

Ilość interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie

266

223

Sprawcy przemocy pod wpływem alkoholu

132

202

Sprawcy przemocy zatrzymani do wytrzeźwienia                                           

171

142

Ilość osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej

468

380

Ilość postępowań dotyczących znęcania nad rodziną, (art. 207 kk)

67

72

Osoby nietrzeźwe

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia   / izolowane z miejsc publicznych /

mężczyzn

kobiet

mężczyzn

kobiet

418

5

385

22

423

407

Osoby niepełnoletnie zatrzymane pod wpływem alkoholu

152

87

R O Z D Z I A Ł  I

 

CELE I ZADANIA

 

 

Cele strategiczne:

 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych                              z    używaniem środków psychoaktywnych na terenie Gminy Pisz;
 • zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów;
 • kształtowanie wizerunku bezpiecznej gminy poprzez aktywną współpracę z KPP, ze szczególnym ukierunkowaniem na szybkie reagowanie                     w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców;
 • rozszerzanie zakresu współpracy z KPP i SM w sprawach wynikających                z realizacji zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Cele szczegółowe:

Modelowanie zdrowego stylu życia poprzez:

 • wprowadzanie do szkół profesjonalnych programów profilaktycznych;
 • stwarzanie alternatywnych, ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu;
 • rozszerzanie programów psychoprofilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć sportowych;
 • szkolenie nauczycieli i wychowawców przygotowujące do prowadzenia profesjonalnej i efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • zmniejszanie szkód związanych z dysfunkcją rodzin z problemem alkoholowym poprzez obejmowanie profesjonalną opieką jak największej liczby dzieci i młodzieży.
 • podejmowanie działań mających na celu integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, będących w trakcie leczenia.

 

Przewidywane efekty:

 • nauczyciele:
  • potrafią organizować i prowadzić zajęcia o charakterze profilaktycznym, zgodnie z założeniami szkoły humanistycznej;
  • znają metody i techniki integracji grupy klasowej, rozwiązywania problemów  i konfliktów, interwencji profilaktycznej;
  • młodzież:
   • wyposażona jest w podstawowe umiejętności życiowe pozwalające zapobiegać podejmowaniu zachowań ryzykownych;
   • rodzice:
    • wyposażeni są w podstawową wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwoju dziecka, potrzeb psychicznych dziecka i warunków niezbędnych do ich zaspokajania, znają zasady prawidłowej komunikacji z dziećmi i sposoby wyznaczania granic;
     • znają instytucje, które mogą ich wspomóc w procesie wychowywania dzieci;
   • rodziny z problemem alkoholowym i dotknięte przemocą:
    • uzyskują profesjonalną pomoc i wsparcie;
    • potrafią „zatrzymać” przemoc;
    • mają większą świadomość swoich praw.

 

 

Zadania

 

1)      Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2)      Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3)      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4)      Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5)      Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6)      Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z D Z I A Ł   I I

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

 

Osiągnięcie wyznaczonych celów oraz wypełnienie zadań będzie możliwe poprzez realizację działań, którymi są:

 

I )   PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

 

1.  Założenia:

-   propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,

-   wspieranie działań środowiskowych  kierowanych do dzieci i młodzieży związanych z 

     organizacją różnych form zajęć pozalekcyjnych,

-  wspieranie i inicjowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zagrożeń 

    wynikających z używania środków psychoaktywnych skierowanych do całej społeczności, 

    a w szczególności nauczycieli, rodziców, młodzieży i kierowców,

-  podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców w obszarze działań profilaktycznych,

-  podejmowane działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych

   oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności 

   napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku  

   życia.

 

2.  Działania:

Profilaktyka w szkole

 

- Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i  opiekuńczo-

   Wychowawczych profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

-  Realizowanie programów kierowanych szczególnie do nauczycieli stażystów i

   kontraktowych w celu : wyposażenia ich  w aktywne metody pracy z grupą,  rozwijania

   umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, modelowania sposobu  

   prowadzenia zajęć profilaktycznych, np. “Trening umiejętności wychowawczych”.

-  Pomoc w organizowaniu zaplecza metodycznego dot. profilaktyki uzależnień  -

   zaopatrywanie szkół w plakaty , ulotki i inne publikacje tematyczne.

-  Organizacja konkursów plastycznych, teatralnych i innych o tematyce uzależnień.

-  Współpraca z lokalnymi mediami w ramach przedsięwzięć związanych z realizacją            

   GPPiRPA.

 

Profilaktyka pozaszkolna

 

-  Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych na temat czynników    

    ryzyka oraz sposobów zapobiegania uzależnieniom - „Zachowaj trzeźwy umysł”, kampanie na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, kobiet w ciąży i inne.

-  Wspieranie działań środowiskowych kierowanych do dzieci i młodzieży związanych

z organizacją różnych  form zajęć pozalekcyjnych - zajęcia sportowe, rekreacyjne itp.

 

-  Kontynuacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci

i   młodzieży   stanowiących alternatywę wobec  używania substancji psychoaktywnych –

np.  program „Żyj zdrowo”, „Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy”

-  Organizowanie lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych  promujących zdrowy  

   styl życia.

-  Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez  młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych np.: gazetki, spektakle  teatralne, filmy edukacyjne.

-  Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach wychowawczo-terapeutycznych.

 

Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do osób dorosłych

 

-  Kontynuacja działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów  

   alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie 

   dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom

   poniżej 18 roku życia:

a)      eksperyment badawczy, próby zakupu alkoholu  przez osoby pełnoletnie wyglądające na niepełnoletnie

b)      kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

-  Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się np.:

   „Interwencja profilaktyczna”.

-  Uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na „picie szkodliwe”.

-  Kampanie edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej związane z profilaktyką 

    problemów alkoholowych, festyny, happeningi, pikniki, debaty w lokalnych mediach.

-  Przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców:

a)      lokalne i regionalne kampanie edukacyjne,

b)      nawiązanie współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie włączenia do programów szkoleń problematyki alkoholowej,

c)      dystrybucja materiałów edukacyjnych, zwłaszcza licznika trzeźwości,

d)      współpraca z KPP w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości,

e)      wprowadzenie odpłatnych programów reedukacyjnych dla kierowców skierowanych przez sąd po zatrzymaniu za jazdę w stanie nietrzeźwości,

f)        organizacja specjalistycznych szkoleń dla kandydatów na kierowców.

 

 

 

 

 

 

II)   ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

1.  Założenia:

 

1 )  Pomoc i wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

2 )  Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu.

3 ) Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i ich 

     rodzinami.

4 ) Stałe monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy.

 

2.  Działania:

 

1 )  Prowadzenie OPiT realizującego zadania GPPiRPA, w tym organizacja prac                                      

       KRPA.

2 )  Kontynuacja niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez  finansowanie zajęć

      w ramach terapii  pogłębionej prowadzonych podczas realizacji następujących 

      programów:

a)      terapia pogłębiona dla osób uzależnionych z okresem trzeźwienia min. 24 miesiące,

b)      program rozwoju osobistego dla osób po ukończeniu terapii uzależnienia i współuzależnienia (grupa łączona),

c)      konsultacje indywidualne programów rozwoju osobistego dla osób uzależnionych od alkoholu.

3 )  Dofinansowanie szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących

      z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami.

4 )  Przeszkolenie personelu lecznictwa  odwykowego w kierunku wstępnego diagnozowania

      zjawiska przemocy.

5 )  Użyczenie pracownikom lecznictwa odwykowego niezbędnych pomieszczeń

      i wyposażenia do realizacji programów terapeutycznych.

6 )  Kontynuacja prac dotyczących:

a)      popularyzacji nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień,

b)      zakupu i dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych - broszury, ulotki itp.,
c)      stały monitoring problemów uzależnień na terenie gminy.

 

 

 

 

 

III)   PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W  RODZINIE

 

1.  Założenia:

 

1 )  Pomoc i wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem przemocy.

2 )  Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla sprawców przemocy w rodzinie.

3 )  Wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy i 

       krótkiej interwencji.

4 )  Koordynowanie współpracy instytucji i organizacji w gminie zajmujących się problemem

      przemocy.

 

2.  Działania:

 

1 )   Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

 

Na Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Przesłanki do wdrożenia takiego postępowania określa art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazując osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich (…), systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Do zadań GKRPA w związku z powyższym należy:

a)      przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu;

b)      motywowanie członków rodziny do podjęcia terapii współuzależnienia;

c)      wezwanie na rozmowę osoby , co do której wpłynęło zgłoszenie ( motywowanie do leczenia );

d)      skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii

     w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,

e)      złożenie zawiadomienia o przestępstwie do Prokuratury Rejonowej w Piszu                  ( w przypadku uzyskania informacji o jego popełnieniu ).

W przypadku, gdy osoba wezwana ma rozpoznane uzależnienie od alkoholu i nie chce dobrowolnie podjąć leczenia GKRPA przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym i składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

 

2 )  Zwiększenie dostępności i skuteczności programów psychoterapii współuzależnienia 

      prowadzonych  w PTU dla członków rodzin (terapia pogłębiona).

3 )  Wdrożenie oferty terapeutycznej o charakterze terapeutyczno-rozwojowym dla DDA.

4 )  Wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy

       i krótkiej interwencji – opracowywanie i przekazywanie im materiałów informacyjno-

       edukacyjnych.

5 )  Finansowanie bieżącej działalności  punktu konsultacyjnego działającego w ramach

      Ogólnopolskiego  Pogotowia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie “Niebieska Linia” (pomoc

       psychologiczna i prawna):

a)      koordynowanie pracy placówek tworzących interdyscyplinarny system pomocy dla osób doznających przemocy domowej,

b)      prowadzenie szkoleń związanych z wdrażaniem procedury “Niebieskich Kart”, dla służb socjalnych, nauczycieli, pedagogów, policji, GKRPA,

c)      kontynuacja realizacji programu pn. „Dziecko pod parasolem prawa” (NIEBIESKI POKÓJ działający w OPiT jako miejsce służące do przesłuchiwania dzieci będących ofiarami i świadkami przestępstw ),

d)      warsztaty umiejętności rodzicielskich przygotowujące  rodziców do wychowania dzieci bez przemocy.

6 )  Prowadzenie powszechnej działalności edukacyjno-informacyjnej - ulotki , broszury,

      przekazywanie informacji do prasy lokalnej, Piskiego Portalu Internetowego,  Biuletynu

      Informacji Publicznej. Organizowanie lokalnych kampanii informacyjno -edukacyjnych.

7 )  Prowadzenie profilaktyki w grupach podwyższonego ryzyka:

a)  organizacja zajęć terapeutycznych  dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Świetlica Wychowawczo-Terapeutyczna “Smurfy” realizująca  takie zadania jak:                                

-  sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego sytuacji  rodzinnej i szkolnej,                                       
-  prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z programem,                                         
-  przygotowanie i realizacja indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych dla
   dzieci,                                               
-  prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem,                                        
-  dożywianie dzieci;

b)  wdrażanie nowoczesnych metod pracy z grupą – zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i wychowawców;

c) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z programem terapeutycznym;

d) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy lub spotykających się z tym zjawiskiem w swojej pracy ( interdyscyplinarne szkolenia dla kuratorów, pedagogów,  policjantów, pracowników socjalnych, lekarzy oraz członków GKRPA).

 

 

IV)   WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

 

1.  Założenia:

 

1 )  Wspieranie placówek samorządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji

       pozarządowych realizujących swoje działania statutowe związane z profilaktyką i

       rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz koordynowanie współpracy tych

       placówek.

2 )  Tworzenie planów pracy i programów zgodnych z założeniami „Wojewódzkiego 

      Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie 

      Warmińsko-Mazurskim na lata 2008-2011”.

 

2.   Działania:

 

1 ) Wspieranie placówek samorządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji

      pozarządowych realizujących działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem

      problemów alkoholowych :

a)      realizacja programów profilaktycznych, zaopatrzenie w materiały metodyczne i edukacyjne szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

b)      wspieranie działań Piskiego Stowarzyszenia Wspierania Trzeźwości “Syriusz” , Stowarzyszenia „Miasto Jana” (udzielanie pomocy przy prowadzeniu Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „Cafe-Art.” oraz wspieranie: AA, AL-anon i AL-ateen.

c)      dofinansowanie organizowanych przez stowarzyszenia imprez mających na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia społeczności lokalnej,

d)      współpraca z SM, MGOPS, MGBP, MGOSiR, PDK, Parafiami, Stowarzyszeniami – zaopatrzenie w materiały edukacyjne, organizacja wspólnych przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,

e)  współpraca z  Sądem Rejonowym w Piszu , Prokuraturą Rejonową w Piszu, KPP, PCPR  – szkolenia pracowników, budowanie między instytucjami sprawnego systemu przepływu danych, dotyczących problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i przemocy w rodzinie.

 

2 )  Wymiana doświadczeń i systematyczna współpraca z PARPA oraz Pełnomocnikiem      

       Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

       Problemów Alkoholowych.

 

 

V)       PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 131 i 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI.

 

1.   Założenia

 

Dbałość o przestrzeganie w Gminie Pisz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

2.   Działania:

 

1 )  Systematyczna kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie

       interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu

       w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2 )  Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku

       naruszenia przepisów określonych w ustawie.

      Uwaga: Zadanie jest  realizowane przez KPP w Piszu zgodnie

      z porozumieniem zawartym w dniu 16.03.2005r. pomiędzy OPiT i KPP.

 

 

 

 

VI)   WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO

 

Wspieranie działalności Klubu Integracji Społecznej, prowadzonego przez MGOPS poprzez: prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, zaopatrywanie w publikacje, broszury, ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ZASADY FINANSOWANIA

działań związanych z realizacją GPPiRPA

 

 

I)   Program realizowany jest głównie dzięki funduszom z rozdziału 85154 par. 3030 –  

     „Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi”.

Istnieje również możliwość wspierania programu ze środków instytucji pozarządowych, osób fizycznych, ofiarodawców, PARPA itp.

 

II)                Zasady wynagradzania członków GKRPA.

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków KRPA:

 1. Wynagrodzenie przysługuje członkom KRPA za uczestnictwo i pracę                                w posiedzeniach KRPA i powoływanych zespołach problemowych                       w wysokości 10% minimalnego, aktualnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w 2010 roku) za każde posiedzenie.
 2. Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu i pracach zespołów problemowych jest podpisana lista obecności, będąca jednocześnie podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia.

 

 

Z A K O Ń C Z E N I E

 

Program został opracowany przez GKRPA. Realizatorem programu będzie OPiT, GKRPA oraz współpracujące instytucje i organizacje.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 Stanisław Olender

 

 

Data powstania: wtorek, 18 maj 2010 09:32
Data opublikowania: wtorek, 18 maj 2010 09:38
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 2440 razy