Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolna Interwencja Profilaktyczna - program profilaktyczny

Szkolna interwencja profilaktyczna to program, który służy przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów sięgających na terenie szkoły po substancje psychoaktywne. Program jest rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE. Program został stworzony przez zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie (dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, mgr Anna Borucka) w odpowiedzi na wzrost używania przez młodzież zarówno legalnych, jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz obniżenie się wieku inicjacji stosowania tych substancji.

Adresaci programu:
● rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
● nauczyciele, którzy chcą prowadzić działania interwencyjne w swoich klasach.

Główne cele interwencji:

 1. Z perspektywy ucznia z grupy ryzyka: zapobieganie dalszemu używaniu substancji psychoaktywnych przez ucznia poprzez podejmowanie przez szkołę działań interwencyjnych z udziałem rodziców
  i nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia, które polega na:
  ● utrzymaniu więzi z dzieckiem;
  ● nawiązaniu przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami;
  ● udzieleniu wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu.
 2. Z perspektywy społeczności szkolnej: zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy. Składa się na to:
  ● wprowadzenie zmian o charakterze systemowym;
  ● podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną o stosowaniu metody interwencji w szkole;
  ● budowanie motywacji nauczycieli do rozwijania ich kompetencji zawodowych.

 

Harmonogram realizacji w szkołach:

13.12.2021  SP Trzonki

15.12.2021 SP Liski

16.12.2021 SP nr 2 Pisz

20.12.2021 SP nr 1 Pisz

 

Organizator: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

Realizator: Centrum Działań Profilaktycznych Gdów.