Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Pisz na lata 2009-2011

Załącznik

do Uchwały Nr XXV/395/09

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 23 marca 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII

GMINY  PISZ  NA  LATA  2009-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie……………………………………………………………………………….. 3

 

Rozdział I

Diagnoza zjawiska narkomanii na terenie Gminy Pisz………………………………………...4

 

Rozdziała II

Cele i zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pisz…………....................6

 

Rozdział III

Zasady finansowania i realizacja programu……………………………………………………9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie

 

 

 

Nikt i nigdy, kto choć raz sięgnie po narkotyk, nie może być pewny, czy i po jakim czasie się uzależni, czy jego życie nie  okaże się bardzo krótkie”.

 

Wojciech Wanat „ Odlot donikąd”

 

 

 

Narkomania to choroba duszy i emocji. Człowiek, który sięga po narkotyk, po pewnym czasie ma przekonanie, że jest to jedyny środek, który pomaga „załatwić” różne problemy i potrzeby. Kiedy czuje się niepewnie, kupuje jeden ze specyfików, po którym ma wrażenie, że coś się w nim na chwilę „zmienia i poprawia”.

W narkomanię rzadko popadają ludzie dorośli, najczęściej dzieci i młodzież. Narkotyk postrzegany jest przez nich jako uniwersalny środek na problemy i napięcia. Jest duże prawdopodobieństwo, że dziecko sięgnie po narkotyk lub alkohol jeżeli jego ojciec lub matka nadużywają  leków czy alkoholu. Dzieci obserwują dorosłych i uczą się od nich takiego podejścia do problemu. Uciekają od kłopotów w narkotyki lub alkohol, zamiast próbować się z nimi zmierzyć. Rodzina jest pierwszą i najważniejszą szkołą życia. Relacje wewnątrz rodziny stanowią matrycę, która wyciska piętno na sposobie odnoszenia się dziecka do samego siebie i innych ludzi. Z tego względu rodzina potrzebuje wsparcia ze strony różnych instytucji państwowych, samorządowych czy społecznych. Właściwe funkcjonowanie rodziny jest też najlepszym zapleczem dla wszystkich innych działań z zakresu zapobiegania uzależnieniom. Najnowsze programy profilaktyczne nie ograniczają się do spotkań z młodzieżą, lecz włączają do swoich zadań kontakty z rodzicami i oddziaływanie na całe środowisko rodzinne. Nie ma prostych i skutecznych recept, jak całkowicie uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami.

            Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i stanowi część  gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Przy tworzeniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii korzystano z następujących materiałów:

-Marzena Pasek „ Na pewno nie moje dziecko!”. Warszawa 1998r.

-Marek Dziewięcki „ Nowoczesna Profilaktyka Uzależnień”. Kielce 2000 r.

-ulotki i broszury edukacyjne wydawane i rozpowszechniane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 

Diagnoza zjawiska narkomanii na terenie Gminy Pisz

 

 

             Na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz Młodzieżowego Punktu Konsultacji  Terapii w zakresie uzależnienia od narkotyków stwierdzono, że na terenie gminy Pisz istnieje zjawisko narkomanii wśród młodzieży ( do młodzieżowego punktu zgłosiło się w roku 2008 - 242 osoby ).

             Przeprowadzone badania w latach 2006-2008 ukazują  problemy związane z używaniem środków psychoaktywnych wśród młodzieży oraz mogą   posłużyć do porównania badanych zjawisk z wynikami w skali wojewódzkiej, ogólnopolskiej

i europejskiej.

 

 

 

 

CEL BADANIA

 

             

Badanie, przeprowadzone wśród uczniów klas trzecich gimnazjalnych i drugich klas ponadgimnazjalnych miało na celu pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Podstawowymi pytaniami badawczymi były pytania o liczby młodych ludzi, którzy mieli doświadczenia z tego typu substancjami oraz stopień nasilenia tych doświadczeń. Celem badań była również próba identyfikacji i pomiaru czynników wpływających na rozmiar zjawiska, zarówno po stronie popytu jak i podaży. W badaniu poruszono zatem takie kwestie, jak dostępność substancji psychoaktywnych, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychologicznym ( gotowość do podjęcia prób z tymi środkami, przekonania na temat ich szkodliwości, doświadczenia w zakresie problemów związanych z ich używaniem ). Wszystkie kwestie zostały poddane pomiarowi ilościowemu w celu dokonania oszacowania dla całej populacji piskiej młodzieży. Wyniki badań pokazują, że młodzież doskonale zna rynek narkotykowy. Część ankietowanych uczniów potrafi wskazać miejsca i sposoby zdobywania narkotyków.

 

 

            Wśród ankietowanej młodzieży gimnazjalnej 10,2% sięgnęło po narkotyk

( amfetamina ) po raz pierwszy w życiu w wieku 11-15 lat, natomiast młodzież ponadgimnazjalna spróbowała tego samego narkotyku w wieku 16-18 lat w liczbie 16,1%. Około 10,3% wszystkich ankietowanych w przedziale wiekowym 11-15 lat przyznaje się do przyjmowania leków nasennych i uspakajających bez wskazań - przepisu  lekarza. Na pytanie „ skąd wziąłeś tę substancję?” 10,2 % badanych odpowiada: „Kupiłem od kolegi” i taka sama liczba badanych stwierdza: „Braliśmy wspólnie w grupie przyjaciół”, 11,9% dostało od kolegi lub koleżanki, natomiast 3,4% kupiło od kogoś znanego ze słyszenia ale nie osobiście.

 

 

 

 

 

 

Miejsca, w których można dostać narkotyki to według ankietowanych:

 

                                            Ze szkół gimnazjalnych               ze szkół ponadgimnazjalnych          

„nie znam takich miejsc”                 49,2%                                                        25,0%

„ulica,park”                                      18,6%                                                        30,4%

„szkoła”                                            11,9%                                                        44,6%

„dyskoteka, bar”                               32,2%                                                        53,6%

„mieszkanie dealera”                        25,4%                                                        35,7%

inne miejsca                                      5,1%                                                           8,9%

 

 

Najczęstszym powodem sięgania po narkotyki przez ludzi młodych jest ciekawość (60,1% badanych).  8,7% sięgnęło po narkotyk, aby zapomnieć o swoich problemach, a 8,8%  eksperymentowało z narkotykami, ponieważ nie chciało odstać od grupy.

 

 

Dane statystyczne z Komendy Powiatowej Policji w Piszu,

dotyczące przestępczości narkotykowej:

 

Kategoria

 

ROK

wszczęte

 

zakończone

 

stwierdzone

czyny

nieletnich

 

wykryte

 

% wykrycia

 

podejrzani

 

nieletni

Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

2008

16

21

33

2

33

97,1

26

2

2007

27

38

47

6

46

97,9

29

5

 

 

Poniższa tabela obrazuje ilość poszczególnych przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2008 na terenie powiatu piskiego:

 

wszczęte

zakończone

stwierdzone

wykryte

wskaźnik wykrywalności

Art. 53 ust. 1

-

-

-

-

-

Art. 56 ust. 1-2

-

-

2

2

100

Art. 56 ust. 3

-

-

1

1

100

Art. 58

1

-

3

3

100

Art. 59

-

-

3

3

100

Art. 62 ust. 1

13

18

21

20

95,2

Art. 62 ust. 2

2

-

1

1

100

Art. 63 ust. 1-2

-

3

2

3

100

Ogółem

16

21

33

33

97,1

 

           

Poniższa tabela obrazuje przedział wiekowy osób podejrzanych o naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

W i e k    p o d e j r z a n e g o

 

 

do 13 lat

13 – 16 lat

17 – 20 lat

21 – 24 lat

25 – 29 lat

30 – 39 lat

40 - … lat

Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 

-

 

2

 

15

 

 

7

 

2

 

-

 

-

ROZDZIAŁ II

 

 

 

 

Cele i zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pisz

 

CELE

 

Cele strategiczne:

  1. Przeciwdziałanie problemom narkomanii w Gminie Pisz.
  2. Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych

      i zdrowotnych.

  1. Ograniczenie dostępności do środków psychoaktywnych.

 

 

Cele szczegółowe:

  1. Modelowanie zdrowego stylu  życia poprzez:

a)      Tworzenie alternatywnych, ciekawych możliwości spędzania czasu wolnego.

b)      Rozszerzanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży o różne formy zajęć sportowych.

  1. Wprowadzanie do szkół profesjonalnych programów profilaktycznych.
  2. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
  3. Podejmowanie działań mających na celu integrację społeczną osób uzależnionych od narkotyków.
  4. Upowszechnianie informacji o punktach pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

 

 

ZADANIA

 

 

Zadanie Nr 1

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

 

1.       Kontynuacja działalności Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii w zakresie uzależnień od narkotyków.  Prowadzenie w ramach Punktu:

 

a)      poradnictwa

b)      terapii indywidualnej

c)      diagnostyki

d)      kierowania do odpowiednich ośrodków

e)      działalności psychoedukacyjnej

 

2.       Podjęcie działań w kierunku utworzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami.

 Zadanie Nr 2

 

Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

 

1.          Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawnego (dyżury psychologa i prawnika w Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Piszu).

2.          Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu.

 

 

Zadanie Nr 3

 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

1.            Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspieranie działań środowiskowych kierowanych do dzieci i młodzieży, związanych z organizacją różnych form zajęć pozalekcyjnych.

2.            Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych kierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców w ramach profilaktyki szkolnej i pozaszkolnej.

3.            Wdrażanie nowoczesnych metod pracy z grupą-szkolenia dla nauczycieli i wychowawców.

4.            Prowadzenie różnych form edukacji rodziców (w celu budowania prawidłowych relacji rodzic-dziecko, uczenia wczesnego rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na używanie narkotyków).

5.            Opracowanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii ( plakaty, ulotki, broszury).

6.            Organizacja lokalnych imprez, konkursów, olimpiad, turniejów promujących zdrowy styl życia.

7.            Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych.

8.            Współpraca z lokalnymi mediami w ramach przedsięwzięć związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ( informacje o formach pomocy dla młodzieży zażywającej narkotyki).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie Nr 4

 

 

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

 

1.         Wspieranie działalności stowarzyszeń zajmujących się rozwiązywaniem problemów narkomanii.

2.         Współpraca z instytucjami oświaty, kultury i sportu w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

3.         Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Piszu w celu podejmowania wspólnych działań profilaktycznych poprzez:

a) przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży

b) dokonywanie monitoringu miejsc szczególnie narażonych na działalność     

    dealerów narkotykowych.

        4.     Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu- podejmowanie                         

               wspólnych działań w zakresie organizowania szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

        5.     Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu –współpraca w zakresie

               upowszechniania informacji o problemie narkomanii i miejscach, gdzie można  

               uzyskać pomoc.

  1.  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu- współpraca w zakresie

       organizowania pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

 

 

Zadanie Nr 5

 

 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie

ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej

i kontraktu socjalnego.

 

 

1.      Zawieranie kontraktów socjalnych z osobami uzależnionymi lub ich rodzinami.

2.      Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób uzależnionych.

3.      Pomoc materialna i finansowa.

 

Zadanie realizowane jest przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Zasady finansowania i realizacja programu.

 

 

1.        Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.        Program został opracowany przez Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu przy współpracy z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3.        Koordynatorami programu są: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.        Realizatorami programu są: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz współpracujące instytucje i organizacje pozarządowe.

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

 

                                                                                       Stanisław Olender

Data powstania: wtorek, 14 lip 2009 11:58
Data opublikowania: wtorek, 14 lip 2009 12:04
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 2147 razy