Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2009 rok

 Załącznik  

do Uchwały Nr  XXXV/394/09

Rady  Miejskiej w Piszu

z  dnia  23 marca 2009r.

 

 

 

 

 

PROGRAM

PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

GMINY PISZ NA ROK 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI

 

 

 

Wprowadzenie    ………………………………………………………….....................3

Rozdział I

1.      Problemy alkoholowe na terenie Gminy Pisz…………………………………..5

Rozdział II

1.      Cele  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

           Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz……………………………………..9

2.      Zadania  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

           Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz…………………………………....11

 

Rozdział III

1.      Zasady finansowania działań związanych  z realizacją  Programu Profilaktyki              i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Pisz ………………23

2.      Zasady wynagradzania członków  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz  ………………………………………………23

 

 

 

WPROWADZENIE

Spośród licznych problemów społecznych występujących w naszym kraju, problemy związane z  nadużywaniem alkoholu mają szczególne znaczenie.

Wynika to przede wszystkim z rozmiarów tego zjawiska  oraz jego społecznych i ekonomicznych kosztów. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają też na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, takich jak:

·        zakłócenia bezpieczeństwa publicznego;

·        przestępczość;

·        wypadki samochodowe;

·        przemoc w rodzinie;

·        ubóstwo;

·        bezrobocie.

W związku z powyższym  działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych muszą być przedmiotem szczególnej troski ze strony      organów administracji rządowej i samorządowej, a   zakres tych działań  reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                   i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w Piszu już od 1997 roku.

Program w swej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego  na  lata  2006 – 2010.

 

 

 

 

Objaśnienia skrótów stosowanych w niniejszym opracowaniu:

KRPA       -   Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piszu

PPiRPA    -    Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                      w  Piszu

PARPA    -    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

AA           -    Ruch Anonimowych Alkoholików

DDA       dorosłe dzieci alkoholików

Al-Anon   -    Ruch samopomocowy członków rodzin z problemem alkoholowym

Al.-Ateen  -   Ruch samopomocowy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

KPP         -     Komenda Powiatowa Policji w Piszu

MGBP      -    Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu

MGOPS    -   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Piszu

MGOSiR   -   Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

OPiT         -   Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu

PTU         -  Poradnia Terapii Uzależnień w Piszu

PCPR        -   Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Piszu

PKPR        -   Punkt Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

PDK         -     Piski Dom Kultury w Piszu

PPP-P        -   Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu

UM           -    Urząd Miejski w Piszu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  I

1.Problemy alkoholowe na terenie Gminy Pisz

Badania prowadzone przez PARPA  wskazują, że główne problemy alkoholowe w Polsce dotyczą następujących zjawisk:

·        używania alkoholu przez młodzież  (najbardziej rozpowszechnione zachowanie ryzykowne  nastolatków);

·        uszkodzeń zdrowia osób uzależnionych (choroby typu: zapalenie wątroby, alkoholowe zespoły psychoorganiczne, zapalenie trzustki, przewlekłe psychozy alkoholowe) i związanej z tym dezorganizacji życia społecznego osób uzależnionych i ich rodzin (bezrobocie, niższy status socjoekonomiczny,, niski poziom wykształcenia, wypadki i przemoc interpersonalna);

·        uszkodzeń zdrowia związanych z nadużywaniem alkoholu (choroby typu: nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby, wybrane typy nowotworów, zaburzenia psychiczne, zwłaszcza o charakterze depresyjnym i lękowym, uszkodzenia ciała i śmierć w wyniku spowodowanych wypadków komunikacyjnych, przemoc interpersonalna, utonięcia, samobójstwa);

·        zaburzeń życia rodzinnego,  w tym zjawiska przemocy w rodzinie                           i wynikających stąd szkód natury fizycznej, psychosomatycznej, emocjonalnej i psychospołecznej (dotykających szczególnie mocno dzieci);

·        naruszania prawa przez osoby będące pod wpływem alkoholu, w tym kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu;

·        naruszania prawa przez osoby handlujące alkoholem a szczególnie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim;

·        strat ekonomicznych i uszkodzeń środowiska pracy (absencja, obniżona wydajność pracy, wypadki).    

 

 

Szkody dotyczące osób uzależnionych i  współuzależnionych od alkoholu  zamieszkałych na terenie Gminie Pisz przedstawia niniejsza tabelka:

Rodzaj problemu alkoholowego

Rodzaj szkód

Wymiar problemu                      na terenie Gminy

Uzależnienie od alkoholu

 

 

 

 

 

 

 

Osoby nadmiernie pijące

 

 

 

 

 

 

Pijąca młodzież

 

 

 

Szkody dzieci                z rodzin                         z problemem alkoholowym

 

 

                   Szkody współmałżonków (partnerów)           i innych, bliskich dorosłych

 

Szkody osób dorosłych wywodzących się z rodzin                        z problemem alkoholowym.

Umieralność o 15 – 20 lat wcześniej niż  średnia populacji, choroby somatyczne, niedożywienie, ubożenie, problemy w pracy, bezrobocie, konflikty w rodzinie

 

 

 

 

Zachowania obciążające siebie             i inne osoby, choroby somatyczne, częste wizyty u lekarza, „wcześni” renciści, niedożywienie, ubożenie, problemy w pracy, bezrobocie, konflikty  rodzinne, sprawcy przestępstw i wykroczeń, sprawcy wypadków i kolizji drogowych.

 

Problemy z nauką, komplikacje życia rodzinnego, utrata potencjału rozwojowego, konflikty z prawem, zagrożenie dla innych młodych ludzi.

 

Długotrwałe i trudne do usunięcia szkody zdrowotne, materialne, rozwojowe  i emocjonalne; częste ofiary przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej

 

                            Współuzależnienie,  choroby somatyczne, dysfunkcyjność           i ubożenie rodzin, ofiary przemocy

 

 

Objawy wspóluzależnienia, choroby somatyczne, problemy natury psychicznej i emocjonalnej.

Około 3000 osób uzależnionych od alkoholu; PTU udzieliła 5600 porad, KRPA rozpatrzyła 143 wniosków   (w tym  115 nowych zgłoszeń) oraz przeprowadziła 309 rozmów z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

Około 2.500 osób

 

 

 

 

 

 

Około 867 osób

 

 

 

4.000 dzieci żyjących                    w rodzinach z problemem alkoholowym

Około 4.500 osób.

 

 

 

 

Do Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy   w Rodzinie zgłosiły się 164 osoby.

 

 

 

Brak ścisłych danych, ale   zjawisko to dotyka znacznej części społeczeństwa

 

 

MGOPS, w 2007 roku, udzielił wsparcia materialnego 43 rodzinom                                    z problemem alkoholowym  ( liczącym łącznie 88 osoby ),  w tym 13 rodzinom ze środowisk wiejskich.

 

 

 

Naruszenia prawa i porządku publicznego przez pijących.

 

Powiat

2007 rok

2008 rok

Nietrzeźwi kierujący:

Kierowanie pojazdem pod działaniem alkoholu, w tym:

381

350

pojazdami mechanicznymi

184

211

rowerami

197

139

Przemoc w rodzinie:

Ilość interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie

218

266

Sprawcy przemocy pod wpływem alkoholu

192

232

Sprawcy przemocy zatrzymani do wytrzeźwienia                                           

147

171

Ilość osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej

391

468

Ilość postępowań dotyczących znęcania nad rodziną, (art. 207 kk)

96

67

Osoby nietrzeźwe

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia   / izolowane z miejsc publicznych /

376

530

Osoby niepełnoletnie zatrzymane pod wpływem alkoholu

143

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

1.Cele  Programu Profilaktyki                   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cele strategiczne:

Ø          zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych                              z    używaniem środków psychoaktywnych na terenie Gminy Pisz;

Ø          zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów;

Ø          kształtowanie wizerunku bezpiecznej gminy poprzez aktywną współpracę z KPP, ze szczególnym ukierunkowaniem na szybkie reagowanie                     w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców;

Ø          rozszerzanie zakresu współpracy z KPP w sprawach wynikających                z realizacji zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Cele szczegółowe:

Modelowanie zdrowego stylu życia poprzez:

Ø          wprowadzanie do szkół profesjonalnych programów profilaktycznych;

Ø          stwarzanie alternatywnych, ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu;

Ø          rozszerzanie programów psychoprofilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć sportowych;

Ø          szkolenie nauczycieli i wychowawców przygotowujące do prowadzenia profesjonalnej i efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą;

Ø          zmniejszanie szkód związanych z dysfunkcją rodzin z problemem alkoholowym poprzez obejmowanie profesjonalną opieką jak największej liczby dzieci i młodzieży.

Ø          podejmowanie działań mających na celu integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, będących w trakcie leczenia.

 

Przewidywane efekty:

§        nauczyciele:

Ø          potrafią organizować i prowadzić zajęcia o charakterze profilaktycznym, zgodnie z założeniami szkoły humanistycznej;

Ø          znają metody i techniki integracji grupy klasowej, rozwiązywania problemów  i konfliktów, interwencji profilaktycznej;

§        młodzież:

Ø          wyposażona jest w podstawowe umiejętności życiowe pozwalające zapobiegać podejmowaniu zachowań ryzykownych;

§        rodzice:

Ø          wyposażeni są w podstawową wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwoju dziecka, potrzeb psychicznych dziecka i warunków niezbędnych do ich zaspokajania, znają zasady prawidłowej komunikacji z dziećmi i sposoby wyznaczania granic;

Ø          znają instytucje, które mogą ich wspomóc w procesie wychowywania dzieci;

§        rodziny z problemem alkoholowym i dotknięte przemocą:

Ø          uzyskują profesjonalną pomoc i wsparcie;

Ø          potrafią „zatrzymać” przemoc;

Ø          mają większą świadomość swoich praw.

 

 

 

 

 

2.    Zadania  Programu Profilaktyki                       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZADANIE NR 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Lp.

Sposób realizacji zadania

Realizator, współrealizator

Termin realizacji

1.

Prowadzenie OPiT  ( w tym organizacja prac KRPA)  realizującego zadania  PPiRPA Gminy Pisz.

Kierownik OPiT, KRPA

na bieżąco

2.

Kontynuacja niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez finansowanie zajęć,  w ramach terapii pogłębionej, prowadzonych podczas realizacji  następujących programów:

·        terapia pogłębiona dla osób uzależnionych  z okresem trzeźwienia min. 24 miesiące;

·        program rozwoju osobistego dla osób  po ukończeniu terapii uzależnienia                  i współuzależnienia (grupa łączona);

·        konsultacje indywidualne programów rozwoju osobistego dla osób uzależnionych od alkoholu i DDA.

 

PTU, 

OPiT

 

na bieżąco

4.

Finansowanie zajęć terapeutycznych                        i psychoedukacyjnych kierowanych do rodziców i opiekunów prawnych młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

PTU,

OPiT

jak wyżej

5.

Dofinansowywanie szkoleń związanych                     z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami.

Kierownik OPiT, KRPA

jak wyżej

6.

Użyczanie pracownikom lecznictwa odwykowego   pomieszczeń  i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia terapii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz realizacji programów terapeutycznych kierowanych  do ich rodzin.

Kierownik OPiT

jak wyżej

7.

Kontynuacja działań dotyczących:

·        popularyzacji aktualnej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień;

·        zakupu i dystrybucji materiałów  informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki itp.);

·        stałego monitoringu problemów uzależnień  na terenie gminy.

pracownicy OPiT,         KRPA

na bieżąco

 

Komentarz:

  Warunkiem skuteczności  wszelkich działań podejmowanych na rzecz osób                 z  problemem alkoholowym i członków ich rodzin jest zapewnienie dostępności do profesjonalnej i efektywnej terapii. Osoby prowadzące terapię uzależnienia                           i współuzależnienia  od alkoholu  zobowiązane są do doskonalenia zawodowego,                            a Gmina powinna dofinansowywać szkolenia terapeutów, odbywające się w ramach podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.  Powyższe wiąże się z faktem, że Narodowy Fundusz Zdrowia kładzie coraz większy nacisk na  posiadanie certyfikatów ( zarówno specjalisty, jak i instruktora terapii uzależnień) i ilość zakontraktowanych świadczeń uzależnia od zaawansowania procesu kształcenia poszczególnych terapeutów.

 

 

 

 

 

ZADANIE NR 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą                     w rodzinie.

Lp.

Sposób realizacji zadania

Realizator, współrealizator

Termin realizacji

 

1.

 

 

Podejmowanie działań zobowiązujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego:

·        przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób nadużywających alkoholu:

·        motywowanie członków rodzin do podjęcia terapii dla osób współuzależnionych;

·        prowadzenie rozmów motywujących osoby nadużywające alkoholu do podjęcia leczenia; 

·        finansowanie badań wykonanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.   

 

 

GKRPA

 

na bieżąco

2.

Zwiększanie dostępności i skuteczności programów psychoterapii współuzależnienia prowadzonych w PTU  - finansowanie programów terapii pogłębionej.

Kierownik OPiT, pracownicy PTU

cały rok

3.

Kontynuowanie oferty terapeutycznej   kierowanej do  DDA.

Kierownik OPiT, pracownicy PTU

cały rok

4.

Wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu        w stosowaniu metod wczesnej diagnozy           i krótkiej interwencji związanej z przemocą              w rodzinie  ( materiały edukacyjne                            i informacyjne).

 pracownicy OPiT, KRPA

na bieżąco

5.

Utrzymywanie bieżącej działalności  Punktu

Konsultacyjnego działającego w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:

·        udzielanie pomocy psychologicznej                  i prawnej:

·        koordynowanie pracy placówek tworzących interdyscyplinarny system pomocy  ofiarom przemocy domowej;

·        kontynuacja realizacji programu „Dziecko pod parasolem prawa”  poprzez udostępnianie  „Niebieskiego Pokoju” do prowadzenia przesłuchań dzieci będących ofiarami bądź świadkami przestępstw;

·        wdrażanie programu korekcyjno – interwencyjnego dla sprawców przemocy domowej;

·        prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących do wychowywania bez przemocy;

 

Kierownik OPiT,

pracownicy

PKPR,                          GKRPA, Sąd Rejonowy w Piszu, Prokuratura Rejonowa w Piszu, PCPR, PPP-P  

cały rok

6.

Prowadzenie działalności informacyjnej                       i edukacyjnej dotyczącej zjawiska przemocy domowej  -  drukowanie ulotek, broszur, przekazywanie informacji do Piskiego Portalu Internetowego, Biuletynu Informacji Publicznej, organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych.

pracownicy OPiT, PDK, GKRPA, MGBP

na bieżąco

7.

Prowadzenie działań profilaktycznych                       w grupach podwyższonego ryzyka:

a)  organizacja i prowadzenie zajęć            terapeutycznych dla dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych  w  Świetlicy Wychowawczo – Terapeutycznej „Smurfy” :

·        opracowywanie indywidualnych diagnoz dzieci i ich sytuacji                         w rodzinach;

·        przygotowanie i realizacja indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci;

 

·        organizowanie dożywiania dzieci.

b)  Organizowanie, połączonego                                      z oddziaływaniami terapeutycznymi,  wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci                 i młodzieży.

c)  Podnoszenie kompetencji osób pracujących      z dziećmi i  młodzieżą – prowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli                                      i wychowawców ukierunkowujących ich działania z zakresu profilaktyki.

d)  Wspieranie działań osób pracujących                    z ofiarami przemocy w rodzinie lub spotykających się z tym zjawiskiem w swojej pracy (  kuratorów, pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, lekarzy) poprzez dostarczanie aktualnych materiałów edukacyjnych.  

pracownicy OPiT,

PPP-P

 

 

 

 

 

 

 

 

OPiT, UM, szkoły podstawowe, gimnazja,   szkoły ponadgimnazjalne, pracownicy OPiT, PPP-P

 

pracownicy OPiT, GKRPA,

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

ferie zimowe             i okres wakacyjny

II semestr roku szkolnego

 

na bieżąco

 

 

Komentarz:

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną  cierpienia dorosłych i dzieci.  Wszystkie   osoby dorosłe potrzebują  specjalistycznej pomocy i wsparcia ze względu na możliwość wystąpienia   współuzależnienia,  bądź  zespołu  zaburzeń przystosowania określanego syndromem DDA.  

            Wychowywanie się w rodzinie z problemem alkoholowym skutkuje  szczególnie dramatycznymi konsekwencjami dla rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci.                 Żyją one w stanie chronicznego napięcia i stresu, w poczuciu braku bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego,  doświadczają wielu traumatycznych przeżyć, często są ofiarami przemocy ze strony najbliższych lub otoczenia. Dzieci te nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc bliskich i  dlatego organizowanie i  udzielanie im pomocy z zewnątrz musi być jednym z priorytetowych zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

ZADANIE NR 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                        w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie   pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                               w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych                                              i socjoterapeutycznych

Lp.

Sposób realizacji zadania

Realizator, współrealizator

Termin realizacji

 1.

 

A. Profilaktyka  w  szkole

Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych   profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.   

pracownicy OPiT, PPP –P, pedagodzy szkolni, nauczyciele

 

cały rok

2.

Podnoszenie umiejętności wychowawczych nauczycieli (szczególnie nauczycieli stażystów                             i nauczycieli kontraktowych) poprzez zorganizowanie szkolenia pn. „Trening umiejętności wychowawczych”, ukierunkowanego na:

·        wyposażenie uczestników zajęć                   w metody i techniki pracy integrujące zespół klasowy;

·        rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów;

·        modelowanie sposobu prowadzenia zajęć profilaktycznych.

Kierownik OPiT,

PPP - P

 w miarę potrzeb

3.

Pomoc w organizowaniu zaplecza

metodycznego dotyczącego profilaktyki uzależnień  -  zaopatrywanie szkół                            w publikacje zwarte, plakaty, ulotki.

pracownicy OPiT

na bieżąco

4.

Organizowanie konkursów (plastycznych, teatralnych itp.) związanych z tematyką uzależnień.

pracownicy OPiT

w trakcie lokalnych imprez promujących zdrowy styl życia

5.

Utrzymywanie współpracy z lokalnymi mediami w ramach przedsięwzięć związanych z realizacją zadań PPiRPA.

pracownicy OPiT, KRPA,

na bieżąco

 

1.

B. Profilaktyka  pozaszkolna

Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień.

pracownicy OPiT, KRPA,

na bieżąco

2.

Wspieranie działań środowiskowych o charakterze profilaktycznym  kierowanych do dzieci i młodzieży  i związanych z organizacją różnych form zajęć pozalekcyjnych (sportowych, rekreacyjnych). 

pracownicy OPiT, KRPA

na bieżąco

3.

Kontynuacja programów profilaktyczno – wychowawczych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży  prowadzonych w świetlicach wiejskich – „Żyj zdrowo na sportowo”.

UM, pracownicy OPiT, nauczyciele w-f, KRPA,

cały rok

4.

Organizowanie lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujących zdrowy styl życia (Piskie Dni Profilaktyki – czerwiec).

pracownicy OPiT, UM, GKRPA

na bieżąco

5.

 

Wspieranie działalności świetlic środowiskowych prowadzonych przez parafie Gminy Pisz.

 

pracownicy OPiT

na bieżąco

6.

Wspieranie programów i przedsięwzięć                o charakterze profilaktycznym, opracowanych i przygotowywanych przez młodzież                          i kierowanych do grup rówieśniczych (gazetki szkolne, spektakle teatralne, filmy edukacyjne)

Kierownik OPiT, KRPA,

na bieżąco

7.

Organizacja dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach wychowawczo – terapeutycznych i opiekuńczych..     

pracownicy OPiT

na bieżąco

 

 

 

1.

C. Działalność  informacyjna              i  edukacyjna  kierowana                  do  osób  dorosłych

Podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych kierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych                 w celu ograniczenia dostępności                                  i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia:

·        przeprowadzenie eksperymentu badawczego polegającego na próbie zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie;

·        prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

 

 

 

 

KRPA

 

 

 

 

 

cały rok

2.

Wdrażanie programów interwencyjno – profilaktycznych, typu „Interwencja profilaktyczna”,  kierowanych do młodzieży upijającej się.

pracownicy OPiT i PTU, KRPA, pedagodzy szkolni

na bieżąco

 

3.

Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych   o treściach związanych z profilaktyką problemów alkoholowych (festyny, pikniki, happeningi).

pracownicy OPiT, GKRPPA

na bieżąco

 

 

Komentarz:

            Wszelkie działania zapobiegawcze będą tym bardziej skuteczne, im mocniej zintegrowany będzie system gminnej profilaktyki.

 Powinien on więc  zawierać jak najwięcej środowiskowych programów, czynnie angażujących wiele grup lokalnej społeczności (młodzież, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych, kierowców) w działania na rzecz ograniczania popytu na środki psychoaktywne.

 

 

ZADANIE NR 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych                  służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

Lp.

Sposób realizacji zadania

Realizator, współrealizator

Termin realizacji

1.

Wspieranie placówek samorządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, których działania  statutowe  wiążą się z problematyką profilaktyki uzależnień:

·        realizacja programów profilaktycznych, zaopatrzenie w materiały metodyczne                 i edukacyjne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

·        wspieranie działań  Piskiego Stowarzyszenia Wspierania Trzeźwości „Syriusz” , Stowarzyszenia „Miasto Jana” (udzielanie pomocy przy prowadzeniu Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „Cafe Art”)                  i innych organizacji;

·        wspieranie ruchów samopomocowych, szczególnie AA, Al-anon i AL-ateen;

·        dofinansowywanie, organizowanych przez stowarzyszenia, imprez mających na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia;

·        zaopatrywanie w materiały informacyjne i edukacyjne: parafii                   i stowarzyszeń oraz  KPP, MGOPS, MGOSiR, PDK, PCPR, PPP-P, MGBP.

·        organizowanie z ww. wspólnych przedsięwzięć profilaktyczno – edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

·        współpraca z Sądem Rejonowym w Piszu, Prokuraturą Rejonową w Piszu, KPP, PCPR – budowanie sprawnego przepływu dostępnych danych dotyczących używania substancji psychoaktywnych i problemów przemocy w rodzinie.

                             

Burmistrz Pisza, pracownicy OPiT, GKRPA

cały rok

2.

Utrzymywanie systematycznej współpracy                    i wymiany doświadczeń z PARPA oraz Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. Profilaktyki                    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kierownik OPiT

na bieżąco

 

Komentarz:

Gmina może powierzyć  wykonanie  niektórych  zadań  programu organizacjom pozarządowym pod warunkiem, że w statucie tych organizacji znajdują się zapisy określające ich  zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Bardzo ważnym partnerem Gminy w tym zakresie są stowarzyszenia                           i kluby abstynenckie, które powinny realizować szeroko rozumianą pracę socjoterapeutyczną wśród osób uzależnionych i ich rodzin, zapewniać integrację społeczną i przeciwdziałać  tym samym wykluczeniu społecznemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE NR 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych                          w art. 13 1 i 15 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

 

Lp.

Sposób realizacji zadania

Realizator, współrealizator

Termin realizacji

1.

Systematyczna kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ww. Ustawy.

KRPA

na bieżąco

2.

Występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku naruszenia przepisów określonych  w ustawie.

Uwaga:    Powyższe zadanie jest realizowane przez KPP

(zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 16.03.2005 r. pomiędzy OPiT   i KPP).

 

KPP

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE NR 6

Wspieranie zatrudnienia socjalnego

Lp.

Sposób realizacji zadania

Realizator, współrealizator

Termin realizacji

1.

Wspieranie działalności Klubu Integracji Społecznej, prowadzonego przez MGOPS,            poprzez:

·        prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym;

·        zaopatrywanie w publikacje, broszury, ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia.

 

Kierownik OPiT, KRPA,                      Kierownik MGOPS

na bieżąco

 

Komentarz:

W opinii PARPA finansowanie funkcjonowania klubów integracji społecznej  ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki                                   i rozwiązywania problemów alkoholowych może być jedynie proporcjonalne do udziału w oferowanych przez nie zajęciach integracyjnych osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu  psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. Realizacja tego zadania może się również odbywać poprzez  wspieranie   klubów pracy.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

1. Zasady finansowania działań związanych                    z realizacją PPiRPA w Gminie Pisz

Program realizowany jest głównie ze środków funduszy z rozdziału 85154 par.3030  -  „Ochrona Zdrowia  -  Przeciwdziałanie Alkoholizmowi”.

Istnieje również możliwość wspierania programu ze środków instytucji pozarządowych, osób fizycznych, ofiarodawców, PARPA itp

 

2. Zasady wynagradzania członków KRPA              w Piszu.

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków KRPA:

1.      Wynagrodzenie przysługuje członkom KRPA za uczestnictwo i pracę                                w posiedzeniach KRPA i powoływanych zespołach problemowych                       w wysokości 10% minimalnego, aktualnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w 2009 roku) za każde posiedzenie.

2.      Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu i pracach zespołów problemowych jest podpisana lista obecności, będąca jednocześnie podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

               

                                                                           Stanisław Olender

Data powstania: wtorek, 14 lip 2009 11:41
Data opublikowania: wtorek, 14 lip 2009 11:53
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1736 razy