Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Program profilaktyczny NOE

N O E to program poruszający zagadnienia z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Cele programu: • zmiana norm środowiskowych związanych z piciem, • zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol, • uzyskanie nadziei, że osobom żyjącym z problemem alkoholowym (głównie dzieciom alkoholików) można udzielić wszechstronnej pomocy; zdobycie motywacji do skorzystania z pomocy oferowanej przez pobliskie placówki, • zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży, dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych ("wszyscy oczekują ode mnie żebym pił, brał"), • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym ("sztuka odmawiania"). Promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży. Program stanowi odpowiedź na bardzo konkretne potrzeby chwili: - wzrost spożycia alkoholu przez młodzież, - trzykrotne zmniejszenie się liczby abstynentów wśród nastolatków, - obniżenie wieku inicjacji alkoholowej, - częste destrukcyjne wzory picia, - agresywna reklama piwa. Metody prowadzenia zajęć Metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływa na aktywny udział młodzieży w programie i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem programu jest świadectwo osoby uzależnionej i współuzależnionej, który likwiduje stereotypy i wykształca empatię. Program prowadzony w: Gimnazjum nr 1 w Piszu w dniu 17.11.2016r. , klasy I-sze i II-gie, (dwie realizacje), Gminnym Zespole Szkół w Piszu w dniu 24.11.2016r. , klasy I-sze i II-gie gimnazjum, (dwie realizacje). Organizatorem jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.