Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny OPiT

R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y

Ośrodka Profilaktyki i Terapii

w Piszu

 

Rozdział I

§ 1    Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu zwanego dalej „Ośrodkiem”.
 2. Ośrodek działa na podstawie:

 

1)      Uchwały Nr XLI/409/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu zmienionej Uchwałą Nr XLV/571/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej                 pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu.; 

2)      Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. DZ. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm. );

3)      Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                        ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z poźn. zm. );

4)      Ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 124 );

5)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r.                 poz. 885  z późn. zm. ).

 

 1. Do działalności Ośrodka należy w szczególności realizacja następujących zadań:

 

1)      zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2)      udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkoamanii,

4)      promocji zdrowego stylu życia,

5)      przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

6)      realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

7)      wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

8)      organizacji pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz.

 

Rozdział II

§ 2    Pracownicy Ośrodka.

 

 1. Dyrektor Ośrodka zwany dalej „Dyrektorem” w zakresie realizowanych zadań podlega bezpośrednio Burmistrzowi Pisza.
 2. Dyrektor  jednoosobowo podejmuje decyzje dotyczące działalności Ośrodka.
 3. Dyrektorowi podlegają:

a)      pracownicy Ośrodka zatrudnieni na umowę o pracę,

 

b)      osoby realizujące zadania w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie,

c)      osoby realizujące zadania w ramach Młodzieżowego Punktu Konsultacji

Terapii.

 

 1. Dyrektor nadzoruje działalność merytoryczną osób prowadzących zajęcia terapeutyczne ( indywidualne i grupowe ) w  ramach terapii pogłębionej.
 2. Pracownicy realizują zadania zgodnie z imiennym przydziałem zadań i obowiązków.
 3. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Świetlicy Wychowawczo-Terapeutycznej „Smurfy”, zwanej dalej „Świetlicą”, określone są w rozdziale IV niniejszego regulaminu.
 5. Działalność Ośrodka może być uzupełniana przez pracę wolontariuszy.

 

 

 

 

 

Rozdział   III  

§ 3   Organizacja pracy.

 

 1. Ośrodek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

 

 1. W uzasadnionych potrzebach Ośrodka Dyrektor może zmienić godziny pracy placówki.

 

 1. W Ośrodku mieści się siedziba: Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz, Poradnii Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz  Piskiego Stowarzyszenia Wspierania Trzeźwości „Syriusz”.

 

 1. Okresowo Ośrodek może funkcjonować w dniach wolnych od pracy (sobota

                   i niedziela) i związane to jest z realizacją zadań statutowych Ośrodka.

 

 1. Decyzje dotyczące działalności merytorycznej Poradni Terapii Uzależnień               i Współuzależnień podejmuje Dyrektor Ośrodka w porozumieniu

            z kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej w zakresie terapii pogłębionej.

 

 

Rozdział   IV

§  4   Zasady funkcjonowania Ośrodka.

 

 1. Dział administracyjny prowadzi obsługę administracyjną i księgową Ośrodka polegającą w szczególności na: przygotowaniu i dekretowaniu dokumentów księgowych dotyczących operacji budżetowych, przyjmowanie i rejestrowanie rachunków i faktur dotyczących zobowiązań i należności budżetowych, sporządzanie przelewów, prowadzenie obowiązującej dokumentacji związanej z przyjęciem pracowników do pracy, ( akta osobowe, wynagrodzenia, ewidencja czasu pracy itp. ) oraz prowadzenie sprawozdawczości. Prowadzenie biuletynu BIP, książki korespondencji, rejestru wysyłek pocztowych i odbioru korespondencji z UP, ewidencji zakupu materiałów biurowych i środków czystościowych, wykonywanie zadań służb bhp, prowadzenie dokumentacji pracy Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz.
 2. Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarczych prowadzi czynności związane utrzymaniem porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka, utrzymaniem czystości na obszarach należących do posesji Ośrodka, wykonywaniem drobnych prac konserwatorskich i naprawczych w budynku oraz na posesji, rozbrajaniem i  uzbrajaniem systemu alarmowego.
 3. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.
 4. Do świetlicy mogą być przyjmowane dzieci i młodzież ze szkół podstawowych          i gimnazjalnych z terenu gminy i miasta Pisz ( na ich prośbę za zgodą rodziców, na wniosek: szkoły, pogotowia opiekuńczego, sądu, policji, opieki społecznej oraz osób prawnych lub fizycznych, które stwierdzą potrzebę udzielenia pomocy przez tę placówkę ).
 5. Świetlica realizuje w szczególności następujące zadania:

a)      wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez objęcie dziecka działaniami opiekuńczymi, wychowawczymi i edukacyjnymi,

b)      zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją i uzależnieniem,

c)      tworzy dzieciom warunki fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,

d)      udziela bezpłatnych świadczeń terapeutycznych,

e)      rozwiązuje problemy wychowanków współpracując ze szkołami, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami,

f)        zapewnia poczucie bezpieczeństwa,

g)      uczy nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,

h)      przygotowuje dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie ( uczy samodzielności ).

 1. Świetlica prowadzi zajęcia co najmniej 4 godziny dziennie ( od poniedziałku do piątku ), przy uwzględnieniu potrzeb dziecka i rodziny, według ustalonego  harmonogramu – tygodniowego planu pracy.
 2. Świetlica prowadzi w zależności od potrzeb następujące formy pracy środowiskowej:

a)      zajęcia wychowawcze

b)      zajęcia terapeutyczne

c)      zajęcia opiekuńcze

d)      pomoc w nauce

e)      udział w zajęciach specjalistycznych

f)        dożywianie

g)      pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych.

 1. Rodzice mogą współpracować z pracownikami świetlicy w celu uatrakcyjnienia

            i poprawienia efektywności udziału dziecka w zajęciach indywidualnych

            i grupowych.

 1. Rodzice mają prawo do:

a)      informacji o zachowaniu, potrzebach i postępach dziecka,

b)      znajomości zadań i zamierzeń pracy wychowawczej z dzieckiem,

c)      uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego ukierunkowania dziecka,

d)      znajomości regulaminu placówki.

10.  Rodzice mają obowiązek przedstawiania rzetelnej informacji o problemach psychofizycznych dziecka oraz sytuacji rodzinnej, prawnej i materialnej.

11.  Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie świadczy pomoc psychologiczną i prawną.

12.  Młodzieżowy Punkt Konsultacji Terapii prowadzi zajęcia edukacyjne dla młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, prowadzi poradnictwo, kieruje do odpowiednich ośrodków.

13.   Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz podejmuje działania:

a)      motywujące osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego,

b)      zmierzające do orzekania o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym,

c)      dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

d)      wydaje opinie w przedmiocie zgodności usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

14.  Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia realizuje programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, świadczy usługi w zakresie: diagnostyki, leczenia, terapii pogłębionej.

 

 

Rozdział   V.

§  5    Zabezpieczenie mienia Ośrodka, postanowienia końcowe.

 1. Za zabezpieczenie dokumentacji związanej z merytoryczną działalnością Ośrodka odpowiedzialni są pracownicy.
 2. Za uruchomienie systemu alarmowego po zamknięciu Ośrodka oraz za wyłączenie systemu alarmowego przed otwarciem Ośrodka odpowiedzialne są osoby zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dyrektora.

 

 

Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 12:02
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 12:03
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1096 razy