Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXXIII/553/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

                                                   UCHWAŁA Nr XXXXIII/553/14

                                                   Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 28 marca 2014 roku

 

 

 

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym        (Dz. U. z  2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014r., poz. 379) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012r. poz. 1356; z 2013 r., poz. 1563)   Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

 

 

§3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

       Lilla Bednarek

 

 

Data powstania: wtorek, 15 kwi 2014 09:05
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2014 09:07
Opublikował(a): Urszula Zduńczyk
Zaakceptował(a): Urszula Zduńczyk
Artykuł był czytany: 1092 razy